تبلیغات

تبلیغات

شرکت نما راپل ارایه خدمات پیچ و رولپلاک (پیچ و رولپلاک نما در کرج و نماشویی )

مجموعه : مجله خبری
شرکت نما راپل ارایه خدمات پیچ و رولپلاک (پیچ و رولپلاک نما در کرج و نماشویی )

شرکت نما راپل ارایه خدمات پیچ و رولپلاک سنگ های نمای ساختمان

به نام خدا

پیچ و رولپلاک نما

سقوط یک سنگ از روی ساختمان به دلیل رها کردن نمابه حال خود و گرفتن جان یکی از شهروندان کرج. به دلیل لقی بیش از حد سنگ  نما و پیچ و رولپلاک نکردن سنگ های نمای ساختمان باعث شد تا با وزش باد سنگ ها به یک باره ریزش کند و جان یک خانوم مسن رابگیرد.

 

این را میدانید که ریزش سنگ و خسارت های ریزش بر گردن صاحب ملک و سازنده ان است.

 

روز 22اسفند در یکی از شهرهای کرج به دلیل پیچ و رولپلاک نکردن سنگ های نما باعث ریزش سنگ شد.

 

سازنده با یک زنگ به یکی از شرکت های خدمات پیچ و رولپلاک نما میتوانست به راحتی از بروز همچین مشکلی جلو گیری کند.

 

ایا میدانستید با طناب به راحتی میتوان نمای ساختمان را محکم کاری کرد؟

هروزه تعداد زیادی از سنگ های نما در حال ریزش است. سازنده و مالکان ساختمان بیخیال در حال عبور مرور از زیر همین سنگ ها هستند.

 

شرکت نما راپل ارایه خدمات پیچ و رولپلاک سنگ های نمای ساختمان با طناب یا بدون داربست ، پیچ و رولپلاک نما در کرج و نماشویی است.

 

تبلیغات