لاچین سیر

وجود ماشین «ژیان» در خیابان های اصفهان

وجود  ماشین «ژیان» در خیابان های اصفهان

تصویری از وجود  ماشین «ژیان» در خیابان های اصفهان

 

با وجود از رده خارج شدن ژیان های، این ماشین در خیابان های اصفهان حرکت می کنند چرا هنوز این خودرو ها در اصفهان هستند؟

 

وجود  ماشین «ژیان» در خیابان های اصفهان

وجود  ماشین «ژیان» در خیابان های اصفهانوجود  ماشین«ژیان»در خیابان های اصفهان

وجود  ماشین «ژیان» در خیابان های اصفهان

وجود  ماشین «ژیان» در خیابان های اصفهانوجود  ماشین«ژیان»در خیابان های اصفهان

وجود  ماشین «ژیان» در خیابان های اصفهان

وجود  ماشین «ژیان» در خیابان های اصفهان

وجود  ماشین «ژیان»در خیابان های اصفهان

 

با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد