تصاویری از پهناورترین غار یخی دنیا در اتریش

تصاویری از پهناورترین غار یخی دنیا در اتریش

پهناورترین غار یخی دنیا در اتریش و در منطقه ورفن قرار دارد. آيزرايسنولت، بزرگترين غار يخی جهان به حساب می آيد كه در منطقه ورفن اتريش قرار داشته و 42 كيلومتر درازا دارد.

 

تصاویری از پهناورترین غار یخی دنیا در اتریش

 تصاویری از پهناورترین غار یخی دنیا در اتریش

تصاویری از پهناورترین غار یخی دنیا در اتریش

 تصاویری از پهناورترین غار یخی دنیا در اتریش

تصاویری از پهناورترین غار یخی دنیا در اتریش

 تصاویری از پهناورترین غار یخی دنیا در اتریش

تصاویری از پهناورترین غار یخی دنیا در اتریش

 تصاویری از پهناورترین غار یخی دنیا در اتریش

تصاویری از پهناورترین غار یخی دنیا در اتریش

 

 

منبع: شهر خبر