لاچین سیر

تصویر خورده شدن یک مرغ توسط مار !!

تصویر خورده شدن یک مرغ توسط مار !!
یک مرغ نگون بخت در دام مار بوای 3 متری – استان جیانگ سو، چین
 
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد