خداحافظ ای…

مجموعه : فرهنگ و هنر

اول خدا

 

خداحافـــظ ای بوریا نــان جو
کـهن جـامه و وصـله نو به نو

 

خداحافــظ ای سـجـده گاه علی
که مانده نگاهت به راه علــی

 

خداحافظ ای نخل ها ، چاه ها
دگر نشـنوید از علــی آه هــــا

 

خداحافظ ای کوفه،ای شهر غم
که درکام من کرده ای زهرغم

 

خداحافظ ای کــــوچه ی پر ز دود
خداحافظ ای یاس بـــــــاغ کبود

 

خداحافظ ای بیت الاحـــزان یار
خداحافظ ای قبـــر پنهـــــان یار

 

خداحافظ ای بی وفا دوســــتان
خداحافظ ای آتش و ریســــمان

 

خداحافظ ای کوچه های خموش
نیارد علی نان و خرما به دوش

 

خداحافظ ای نان خشک و نمک
خداحافظ ای مـاجـــرای فـــدک

 

خداحافظ ای انــــــتظار اجــــل
خداحافظ ای زانـــــوی در بغل

 

خداحافظ ای خشم لــــب دوخته
خداحافظ ای خانـــه ســوختـــه

 

خداحافظ ای چــشم حلقه به در
یتیـــــم دوباره شـده بی پـــــدر

 

 

                 ” ؟ ”

 

            اَللهُمّ الْعَن قتَلهَ اَمیرالمؤمنین ” ع “

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز