تبلیغات

تبلیغات

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین
در نیمه شب یکشنبه هفته گذشته (8 آگوست)، رانش زمین هولناکی در خاک چین اتفاق افتاد. این رانش زمین در منطقه تبت 2200 کشته و مفقود بر جای گذاشت. بارشهای موسمی هند، پاکستان و جنوب چین را در نوردیده و بیش از 10000نفر را از این سه کشور قربانی گرفته است. تصاویر زیر ویرانی های این حادثه را نشان می دهد که گوشه ای از حوادث تلخ آسیا به علت بارندگی های شدید اخیر است.
 
تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

تصاویری دلخراش از رانش زمین در چین

 
 
 

تبلیغات