لاچین سیر

آرایشی

املاک ویترین

آرایشی

فروش خودرو

زیبایی بهروز

یک ترم دانشجو چگونه میگذرد( طنز)

مجموعه : مطالب طنز
یک ترم دانشجو چگونه میگذرد( طنز)
شروع ترم


یک هفته بعد از شروع ترم


یک ترم دانشجو چگونه میگذرد( طنز)

دو هفته بعد از شروع ترم


یک ترم دانشجو چگونه میگذرد( طنز)

قبل از میان ترم


یک ترم دانشجو چگونه میگذرد( طنز)

در طول امتحان میان ترم


یک ترم دانشجو چگونه میگذرد( طنز)

بعد از امتحان میان ترم


یک ترم دانشجو چگونه میگذرد( طنز)

قبل از امتحان
پایان ترم


یک ترم دانشجو چگونه میگذرد( طنز)

اطلاع از برنامه پایان ترم


یک ترم دانشجو چگونه میگذرد( طنز)

7 روز قبل از پایان ترم


یک ترم دانشجو چگونه میگذرد( طنز)

6 روز قبل از پایان ترم


یک ترم دانشجو چگونه میگذرد( طنز)

5 روز قبل از پایان ترم


یک ترم دانشجو چگونه میگذرد( طنز)

4 روز قبل از پایان ترم


یک ترم دانشجو چگونه میگذرد( طنز)

2 روز قبل از پایان ترم


یک ترم دانشجو چگونه میگذرد( طنز)

1 روز قبل از پایان ترم


یک ترم دانشجو چگونه میگذرد( طنز)

شب قبل از امتحان


یک ترم دانشجو چگونه میگذرد( طنز)

1 ساعت قبل از امتحان


یک ترم دانشجو چگونه میگذرد( طنز)

در طول امتحان


یک ترم دانشجو چگونه میگذرد( طنز)

هنگام خروج از
سالن امتحان


یک ترم دانشجو چگونه میگذرد( طنز)

 
 

فروش خودرو

ورزشي