لاچین سیر

دانلود آهنگ جدید

لیزیک عینک

بازی آنلاین

فروش خودرو

املاک ویترین

نام روزهای ماه در ایران باستان

مجموعه : تاریخ ایران

ایرانیان برای هر روز از 30 روز یک ماه، نام ویژه‌ای داشتند. در آنها بنگرید تا ببینید اجداد نیک سرشت ما روزهای خویش را به چه نامهایی می شناختند و آغاز می کردند…

باید بگویم روزهای هشتم و پانزدهم و بیست و سوم بنام دی می باشد که به مفهوم آفریدگار است. برای این که در شمارش روزها این 3 روز از هم باز شناخته شوند آنها را با نام روزهای پشت سرشان می خواندند. پیشکش می کنیم به تمام دوستداران فرهنگ ایران زمین:

 

 
1  ـ اورمزد :    ساده شده اهورمزدا
2  ـ بهمن :    اندیشه نیک
3  ـ اردیبهشت :    بهترین راستی و پاکی
4  ـ شهریور :    شهریاری نیرومند
5  ـ سپندارمد :    فروتنی و مهر پاک
6  ـ خورداد :    تندرستی
7  ـ امرداد :    بی مرگی و جاودانگی
8  ـ دی بآذر :    آفریدگار
9  ـ آذر :    آتش، فروغ
10ـ آبان :    آبها، هنگام آب
11ـ خیر«خور» :    آفتاب
12ـ ماه :    ماه
13ـ تیر :    نام ستاره باران
14ـ گوش«گئوش» :    جهان، زندگی هستی
15ـ دی بمهر :    آفریدگار

16ـ مهر :    دوستی،پیمان

17ـ سروش :    فرمانبرداری

18ـ رشن :    دادگری

19ـ فروردین :    فروهر، نیروی پیشرفت

20ـ ورهرام :     پیروزی

21ـ رام:    رامش، شادمانی

22ـ باد :    باد

23ـ دی بدین :    آفریدگار

24ـ دین :    بینش درونی

25ـ ارد«اشی» :    خوشبختی، داریی

26ـ اشتاد :    راستی

27ـ آسمان :   آسمان

28ـ زامیاد :    زمین

29ـ مانتره سپند :    گفتار پاک

30ـ انارام :    فروغ و روشنایهای بی پایان

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي
ورزشي