تبلیغات

تبلیغات

هفت پند آموزنده از مولانا (عکس)

مجموعه : سخنان بزرگان
هفت پند آموزنده از مولانا (عکس)

هفت پند آموزنده از مولانا (عکس)

هفت پند آموزنده از مولانا (عکس)

در بخشیدن خطای ‏دیگران مانند شب باش
هفت پند آموزنده از مولانا (عکس)

هفت پند آموزنده از مولانا (عکس)
در فروتنی مانند زمین ‏باش

هفت پند آموزنده از مولانا (عکس)

هفت پند آموزنده از مولانا (عکس)
در مهر و دوستی مانند ‏خورشید باش

هفت پند آموزنده از مولانا (عکس)

هفت پند آموزنده از مولانا (عکس)
هنگام خشم و غضب مانند ‏کوه باش

هفت پند آموزنده از مولانا (عکس)

هفت پند آموزنده از مولانا (عکس)
در سخاوت و کمک به‏ دیگران مانند رود باش

هفت پند آموزنده از مولانا (عکس)

هفت پند آموزنده از مولانا (عکس)
در هماهنگی و کنار‏ آمدن با دیگران مانند دریا باش

هفت پند آموزنده از مولانا (عکس)

هفت پند آموزنده از مولانا (عکس)
خودت باش همانگونه که‏ مینمایی

هفت پند آموزنده از مولانا (عکس)

پس از تعمق در این هفت‏ پند به این کلمات یک بار دیگر دقت کن :
شب ، زمین ، خورشید ،‏ کوه ، رود ، دریا و انسان

زیباترین‏ خلقت های آفریدگار

تبلیغات