تصاویری جالب بر روی ساحل ها توسط Jim Denevan

تصاویری جالب بر روی ساحل ها توسط Jim Denevan

نقاشی های ساحلی و زیبا در مقیاس بزرگ که بر روی شن های ساحل و به وسیله یک تکه چوب توسط Jim Denevan انجام شده است.

www.taknaz.net

www.taknaz.net

www.taknaz.net

www.taknaz.net

www.taknaz.net

www.taknaz.net

www.taknaz.net

www.taknaz.net

www.taknaz.net

www.taknaz.net

www.taknaz.net

www.taknaz.net

www.taknaz.net

www.taknaz.net

www.taknaz.net

www.taknaz.net

www.taknaz.net

www.taknaz.net

www.taknaz.net

www.taknaz.net

www.taknaz.net

www.taknaz.net

www.taknaz.net

www.taknaz.net

www.taknaz.net


www.taknaz.net

www.taknaz.net

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز