لاچین سیر

دانلود آهنگ جدید

لیزیک عینک

فروش خودرو

املاک ویترین

با دستورات الهی چقدر آشنا هستید ؟

مجموعه : دینی

آیا ما مسلمانان دستورات الهی را می شناسیم و به آنها عمل می کنیم؟

* خدا به شما امر می کند که امانت را البته به صاحبانش باز دهید و چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید همانا خدا شما را پند نیکو دهد که خدا به هر چیز آگاه و بصیر است. (سوره نساء آیه ۵۸)

* ای اهل ایمان فرمان خدا و رسول و صاحبان امرتان را اطاعت کنید و چون در چیزی کارتان به گفتگو و نزاع کشید به حکم خدا و رسول باز گردید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید این کار برای شما از هر جه که تصور کنید بهتر و خوش عاقبت تر خواهد بود. (سوره نساء آیه ۵۹)

* … و خدا را بر عهده مردم (این حق) است که آن خانه را قصد کنند و اعمال حج آن جا را به جا آورند. البته بر کسی که بتواند به سوی آن راه یابد و هر که کفران نماید(بداند که) حتما خداوند بی نیاز از جهانیان است. (سوره آل عمران آیه ۹۷)

* … و از (بریدن و قطع رابطه با) خویشاوندان پروا کنید. که همانا خداوند پیوسته بر شما مراقب و نگهبان است. (سوره نساء آیه ۱)

* وای بر کم فروشان. آنان که چون از مردم پیمانه می ستانند به تمام می ستانند و چون برای آنها پیمانه یا وزن نمایند کم می گذارند. (سوره مطففین آیه ۱-۳)

* و از چیزی که بدان علم نداری پیروی مکن. زیرا گوش و چشم و دل. هر یک مورد سوال قرار خواهند گرفت. (سوره اسراء آیه ۳۶)

* و کسانی که (وسایل) ازدواج را نمی یابند باید پاکدامنی ورزند تا خدا آنها را از فضل خویش بی نیاز سازد… (سوره نور آیه ۳۳)

* مومنان باید در راه خدا با آنان که حیات مادی دنیا را بر آخرت برگزیده اند جهاد کنند و هر کس در جهاد به راه خدا کشته شد یا فاتح گردید به زودی او را پاداشی بزرگ عطا می کنیم. (سوره نساء آیه ۷۴)

* خداوند بدگویی آشکار و بلند را دوست ندارد جز برای کسی که بر او ستم رفته باشد و خداوند همواره شنوا و داناست. (سوره نساء آیه ۱۴۸)

* آنهایی که سخنان را گوش فرا می دهند و از بهترین آنها پیروی می کنند آنها هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها هستند که صاحبان خرد نابند. (سوره زمر آیه ۱۸)

* و باید از شما گروهی باشند که به سوی کار خیر دعوت نمایند و به کار نیک امر کنند و از کار زشت بازدارند و آنهایند که رستگارند. (سوره آل عمران آیه ۱۰۴)

* و آنان چون کار زشتی (گناه کبیره ای) انجام دهند و یا (به گناه صغیره) بر خود ستم نمایند. خدا را به یاد آرند و برای گناهان خود آمرزش خواهند و کیست جر خداوند که گناهان را ببخشد و بر آنچه کرده اند در حالی که میدانند اصرار نمی ورزند. (سوره آل عمران آیه ۱۳۵)

* ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی همه اینها پلید و از اعمال شیطان است از آن دوری کنید تا رستگار شوید….. (سوره مائده آیه ۸۹)

* شما مومنان دشنام به آنان که غیر خدا را می خوانند مدهید….(سوره انعام آیه ۱۰۸)

* هر که نفسی را بدن حق قصاص و یا بی آنکه فساد و فتنه ای در روی زمین کند به قتل برساند مثل آن باشد که همه مردم را کشته و هر که نفسی را حیات بخشد مثل آنست که همه مردم را حیات بخشیده…(سوره مائده آیه ۳۲)

* دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی است که خدا بر آنان مقرر داشته و خدا بر هر کار مقتدر و به مصالح خلق داناست.(سوره مائده آیه ۳۸)

* برای شما مومنان گوشت مردار و خون و خوک و آن ذبیحه را که به نام غیر خدا کشتند همه حرام شد و نیز حرام است هر حیوانی که به خفه کردن یا به چوب زدن یا از بلندی افگندن یا به شاخ زدن بمیرد…(سوره مائده آیه ۳)

* چون عهدی بستید بدان عهد وفا کنید و هرگز سوگند و پیمان را که موکد و استوار کردید مشکنید چرا که خدا را بر خود ناظر و گواه گرفته اید و خدا به هر چه می کنید آگاه است. (سوره نمل آیه ۹۱)

*…. و درباره پدر و مادر نیکوئی کنید و چنانچه هر دو یا یکی از آنها پیر و سالخورده شوند که موجب رنج و زحمت شما باشند زنهار کلمه ای که رنجیده خاطر شوند مگوئید و کمترین آزار به آنها مرسانید و با ایشان به اکرام و احترام سخن گوئید….(سوره الاسرا آیه ۲۳)

* هرگز اسراف مکن که مبذران و مسرفان برادر شیطانند و شیطان است که سخت کفران نعمت پروردگار خود کرد.(سوره الاسرا آیه ۲۷)

* هرگز به عمل زنا نزدیک نشوید که کار بسیار زشت و راهی بسیار ناپسند است.(سوره الاسرا آیه ۳۲)

* و هرگز در زمین به کبر و ناز مرو و غرور و نخوت مفروش… (سوره الاسرا آیه ۳۷)

* … ای بندگان بدانید که وعده شیطان چیزی جز غرور و فریب نخواهد بود.(سوره الاسرا آیه ۶۴)

* خداوند ربا را نابود می کند (برکت مال ربوی را می برد) و صدقات را فزونی می بخشد و خداوند هیچ کفران کننده گناهکاری را دوست نمی دارد.

* … ماه رمضان ماهی است که قران در آن فرو فرستاده شده که راهنمای مردم و دلایلی روشن از هدایت و جدایی است پس کسی که در این ماه حاضر باشد (در وطن باشد) باید آن را روزه بدارد و کسی که بیمار یا در سفر باشد تعدادی از روزهای دیگر (را روزه بدارد)…(سوره بقره آیه ۱۸۵)

* ای قوم در سنجش وزن و کیل اجناس عدالت کنید و به مردم کم و گران نفروشید و در زمین به خیانت و فساد بر نخیزید…( سوره هود آیه ۸۵)

* و باز به خاطر آورید وقتی که خدا اعلام فرمود که شما بندگان اگر شکر نعمت به جای آرید نعمت را می افزائیم و اگر کفران کنید به عذاب شدید گرفتار می شوید.( سوره ابراهیم آیه ۷)

* به آن بندگان من که ایمان آورند بگو نماز بپا دارند و از آنچه روزی آنها کردیم در نهان وآشکار انفاق کنند پیش از آنکه بیاید روزی که نه چیزی توان خرید و نه دوستی کس جز خدا به کار آید (سوره ابراهیم آیه ۳۸)

* ای کسانی که ایمان آورده اید به خانه هایی غیر از خانه های خودتان وارد نشوید تا آنکه اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام بگوئید این برای شما بهتر است باشد که متذکر شوید. (سوره نور آیه ۲۷)

* ای رسول ما مردان مومن را بگو تا چشمان خود را (از نگاه حرام) فرو بندند و فروج و اندامشان را ( از کار زشت با زنان) محفوظ دارند و این پاکیزگی (جسم و جان) شما اصلح است و البته خدا به هر چه کنید کاملا آگاه است. (سوره نور آیه ۳۰)

* به زنان با ایمان بگو که چشمان خود را (از نگاه حرام) فرو بندند و عورت های خود را حفظ کنند و زینت خود را آشکار نسازند جز آنچه خود پیداست و باید روسری های خود بر روی گریبان ها بزنید و زیور خود را بر کسی آشکار نسازید جز بر شوهرانتان یا پدرانشان یا پدران شوهرانتان یا پسرانشان یا پسران شوهرانتان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان همجنس خودشان یا برده های ملکی شان یا مردان عقب مانده تابع خانواده که نیاز شهوانی ندارند یا کودکانی که نیاز آمیزش با زنها ندارند و پاهای خود را محکم به زمین نزنید تا زینت هایی که پنهان می دارند معلوم گردد و همگی شما ای مومنان یه سوی خدا باز گردید باشد که رستگار شوید.(سوره نور آیه ۳۱)

* … در این که چیزی بخورید از خانه های خودتان (فرزندان یا همسرانتان) یا خانه پدرانتان یا خانه مادرانتان یا خانه برادرانتان یا خانه خواهرانتان یا خانه عمه هایتان یا خانه دایی هایتان یا خانه خاله هایتان یا خانه هایی که کلید هایشان را در اختیار دارید یا خانه دوستانتان … آری بر شما گناهی نیست در این که دسته جمعی یا جدا جدا چیزی بخورید و تصرفی نمائید…(سوره نور آیه ۶۱)

* ای پیامبر به همسران و دخترانت و زنهای مومنان بگو روسری ها و چادر های خود را بر خویش بیفکنند ای کار نزدیک تر است به آنکه شناخته شوند تا مورد تعرض و آزار قرار نگیرند و خداوند همواره آمورزنده و مهربان است.(سوره احزاب آیه ۵۹)

* و نماز بپا دارید و زکات بپردازید و با رکوع کنندگان رکوع نمائید (سوره بقره آیه ۴۳)

 * ای کسانی که ایمان آورده اید هرگز گروهی گروه دیگر را مسخره نکند شاید آن گروه (مسخره شدگان) بهتر از آنان باشند… و از یکدیگر عیب جویی نکنید و همدیگر را به لقب های زشت مخوانید….(سوره حجرات آیه ۱۱)

* ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمان ها جدا بپرهیزید زیرا که برخی از گمان ها گناه است و تجسس و کاوش نکنید و از یکدیگر غیبت ننمائید. آیا یکی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟….(سوره حجرات آیه ۱۲)

* همانا اهل ایمان به رستگاری رسیدند آنان که در نماز خاضع و خاشع هستند و آنان که از لغو و سخن باطل اعراض و احتراز می کنند و آنان که زکات مال خود را به فقرا می دهند و آنان که فروج و اندامشان را از عمل حرام نگاه می دارند مگر بر جفتهایشان یا کنیزان ملکی متصرفی آنها که هیچ گونه ملامتی در مباشرت این زنان با آنها نیست و کسی که غیر این زنان حلال را به مباشرت طلبد البته ستمکار و متعدی خواهد بود.(سوره المومنون آیه ۱تا ۷)

* باید شما مومنان هر یک از زنان و مردان زنا کار را به صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید و هرگز درباره آنان در دین خدا رافت و ترحم روا مدارید…(سوره نور آیه ۲)

* و آنان که با زنان باعفت مومنه نسبت زنا دهند آنگاه چهار شاهد بر دعوی خود نیاورند آنان را به هشتاد تازیانه کیفر دهید و دیگر هرگز شهادت آنها را نپذیرید که مردمی فاسق و نادرستند.(سوره نور آیه ۴)

* ای همسران پیامبر شما اگر تقوا پیشه کنید مانند دیگر زنان نیستید. پس با گفتارتان ناز و عشوه مریزید تا کسی که در دل او مرض است (در شما) طمع ورزد و گفتاری نیکو بگوئید.(سوره احزاب آیه ۳۲)

* به یقین مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان مومن و زنان مومن و مردان مطیع و خاضع و زنان مطیع و خاضع و مردان راستگو و زنان راستگو و مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا و مردان فروتن از درون قلب و زنان فروتن از درون قلب و مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده و مردان روزه دار و زنان روزه دار و مردان حافظ شهوات و زنان حافظ شهوات و مردان بسیار یاد کننده خدا و زنان بسیار یاد کننده خدا. خداوند برای همه آنها آمرزش و پاداشی بزرگ آماده کرده است.(سوره احزاب آیه۳۵)

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي