لاچین سیر

املاک ویترین

قیمت مسیر پروازهای داخلی با احتساب 30 درصد افزایش

مجموعه : مجله خبری
سازمان هواپیمایی كشوری نرخ جدید مصوب تمامی مسیرهای پروازی داخلی را با احتساب 30 درصد افزایش در اختیار فارس قرار داد.

بنابراین گزارش نرخ جدید 339 مسیر پروازی داخلی به شرح زیر است:

آبادان ـ اردبیل 822 هزار ریال
آبادان ـ بوشهر 458 هزار ریال
آبادان ـ توحید 557 هزار ریال
آبادان ـ خارك 458 هزار ریال
آبادان ـ سبزه‌وار 970 هزار ریال
آبادان ـ سیری 746 هزار ریال
آبادان ـ شهركرد 458هزار ریال
آبادان ـ قشم 782 هزار ریال
آبادان ـ كیش 684 هزار ریال
آبادان ـ گچساران 458 هزار ریال
آبادان ـ لاوان 638 هزار ریال
آبادان ـ ماهشهر 458 هزار ریال
آبادان ـ یزد 635 هزار ریال

اراك ـ بندرعباس 924 هزار ریال
اراك ـ عسلویه 816 هزار ریال

اردبیل ـ دزفول 628 هزار ریال

ارومیه ـ قشم یك میلیون و 326 هزار ریال

اصفهان ـ آبادان 458 هزار ریال
اصفهان ـ ارومیه 720 هزار ریال
اصفهان ـ اهواز 458 هزار ریال
اصفهان ـ بحرگان 458 هزار ریال
اصفهان ـ بم 662 هزار ریال
اصفهان ـ بندرعباس 692 هزار ریال
اصفهان ـ بندرلنگه 657 هزار ریال
اصفهان ـ بوشهر 458 هزار ریال
اصفهان ـ توحید 510 هزار ریال
اصفهان ـ چابهار 950هزار ریال
اصفهان ـ خارك 474 هزار ریال
اصفهان ـ خرم‌آباد 458 هزار ریال
اصفهان ـ رشت 534 هزار ریال
اصفهان ـ زاهدان 781 هزار ریال
اصفهان ـ ساری 562 هزار ریال
اصفهان ـ سیری 699 هزار ریال
اصفهان ـ شهركرد 458 هزار ریال
اصفهان ـ عسلویه 585 هزار ریال
اصفهان ـ قشم 747 هزار ریال
اصفهان ـ كرمان 511 هزار ریال
اصفهان ـ كرمانشاه 539 هزار ریال
اصفهان ـ كیش 637 هزار ریال
اصفهان ـ لاوان 591 هزار ریال
اصفهان ـ ماهشهر 458 هزار ریال
اصفهان ـ یزد 458 هزار ریال

اهواز ـ آبادان 458 هزار ریال
اهواز ـ امیدیه 458 هزار ریال
اهواز ـ بحرگان 458 هزار ریال
اهواز ـ بندرعباس 756 هزار ریال
اهواز ـ بوشهر 458 هزار ریال
اهواز ـ توحید 566 هزار ریال
اهواز ـ خارك 458 هزار ریال
اهواز ـ‌ رشت 658 هزار ریال
اهواز ـ زاهدان یك میلیون و 295 هزار ریال
اهواز ـ ساری 684 هزار ریال
اهواز ـ سیری 762 هزار ریال
اهواز ـ عسلویه 649 هزار ریال
اهواز ـ قشم 795 هزار ریال
اهواز ـ كرمانشاه 645 هزار ریال
اهواز ـ كیش 701 هزار ریال
اهواز ـ گچساران 458 هزار ریال
اهواز ـ لامرد 610 هزار ریال
اهواز ـ لاوان 654 هزار ریال
اهواز ـ ماهشهر 458 هزار ریال
اهواز ـ مسجد سلیمان 458 هزار ریال

ایرانشهر ـ سیرجان 554 هزار ریال

ایلام ـ مشهد یك میلیون و 19 هزار ریال

بندرعباس ـ آبادان 740 هزار ریال
بندرعباس ـ ابوموسی 458 هزار ریال
بندرعباس ـ بم 458 هزار ریال
بندرعباس ـ بندرلنگه 458 هزار ریال
بندرعباس ـ بوشهر 569 هزار ریال
بندرعباس ـ بیرجند 648 هزار ریال
بندرعباس ـ جاسك 458 هزار ریال
بندرعباس ـ چابهار 458 هزار ریال
بندرعباس ـ رشت یك‌میلیون و 41 هزار ریال
بندرعباس ـ زاهدان 477 هزار ریال
بندرعباس ـ ساری یك میلیون و 156 هزار ریال
بندرعباس ـ عسلویه 466 هزار ریال
بندرعباس ـ قشم 458 هزار ریال
بندرعباس ـ كرمان 458 هزار ریال
بندرعباس ـ كرمانشاه یك میلیون و 104 هزار ریال
بندرعباس ـ كیش 458 هزار ریال
بندرعباس ـ گرگان یك میلیون و 118 هزار ریال
بندرعباس ـ یزد 523 هزار ریال

بندرلنگه ـ ابوموسی 458 هزار ریال
بندرلنگه ـ سیری 458 هزار ریال
بندرلنگه ـ قشم 458 هزار ریال
بندرلنگه ـ لامرد 458 هزار ریال
بندرلنگه ـ لاوان 458 هزار ریال

بوشهر ـ بندرلنگه 533 هزار ریال
بوشهر ـ خارك 458 هزار ریال
بوشهر ـ سیری 575 هزار ریال
بوشهر ـ عسلویه 461 هزار ریال
بوشهر ـ قشم 608 هزار ریال
بوشهر ـ كیش 514 هزار ریال
بوشهر ـ لاوان 467 هزار ریال
بوشهر ـ ماهشهر 458 هزار ریال
بوشهر ـ یزد 464 هزار ریال

بیرجند ـ بجنورد 550 هزار ریال
بیرجند ـ طبس 458 هزار ریال

تبریز ـ ارومیه 458 هزار ریال
تبریز ـ اصفهان 659 هزار ریال
تبریز ـ اهواز 780 هزار ریال
تبریز ـ پارس‌آباد 458 هزار
تبریز ـ بندرعباس یك میلیون و 242 هزار ریال
تبریز ـ رشت 458 هزار ریال
تبریز ـ زنجان 458 هزار ریال
تبریز ـ عسلویه یك میلیون و 69 هزار ریال
تبریز ـ قشم یك میلیون و 297 هزار ریال
تبریز ـ كرمانشاه 591 هزار ریال
تبریز ـ كیش یك میلیون و 184 هزار ریال
تبریز ـ ماهشهر 845 هزار ریال

تهران ـ آبادان 587 هزار ریال
تهران ـ اراك 458 هزار ریال
تهران ـ اردبیل 458 هزار ریال
تهران ـ ارومیه 538 هزار ریال
تهران ـ اصفهان 458 هزار ریال
تهران ـ امیدیه 570 هزار ریال
تهران ـ اهواز 507 هزار ریال
تهران ـ ایرانشهر یك میلیون و 86 هزار ریال
تهران ـ ایلام 484 هزار ریال
تهران ـ بجنورد 566 هزار ریال
تهران بحرگان 688 هزار ریال
تهران ـ بم 830 هزار ریال
تهران ـ بندرعباس 949 هزار ریال
تهران ـ بندرلنگه 915 هزار ریال
تهران ـ بوشهر 690 هزار ریال
تهران ـ بیرجند 706 هزار ریال
تهران ـ‌ پارس‌آباد 543 هزار ریال
تهران ـ تبریز 492 هزار ریال
تهران ـ توحید 777 هزار ریال
تهران ـ جهرم 733 هزار ریال
تهران ـ جیرفت 842 هزار ریال
تهران ـ چابهار یك میلیون و 134 هزار ریال
تهران ـ خارك 731 هزار ریال
تهران ـ خوی 587 هزار ریال
تهران ـ داراب 786 هزار ریال
تهران ـ دزفول 458 هزار ریال
تهران ـ رامسر 458 هزار ریال
تهران ـ رشت 458 هزار ریال
تهران ـ رفسنجان 651 هزار ریال
تهران ـ زابل 904 هزار ریال
تهران ـ زاهدان 914 هزار ریال
تهران ـ زنجان 458 هزار ریال
تهران ـ ساری 458 هزار ریال
تهران ـ سبزه‌وار 531 هزار ریال
تهران ـ سرخس 749 هزار ریال
تهران ـ سنندج 458 هزار ریال
تهران ـ سهند 466 هزار ریال
تهران ـ سیرجان 683 هزار ریال
تهران ـ سیری 956 هزار ریال
تهران ـ شاهرود 458 هزار ریال
تهران ـ شهركرد 466 هزار ریال
تهران ـ شیراز 633 هزار ریال
تهران ـ طبس 562 هزار ریال
تهران ـ عسلویه 842 هزار ریال
تهران ـ فسا 724 هزار ریال
تهران ـ قشم 995 هزار ریال
تهران ـ كرمان 698 هزار ریال
تهران ـ كرمانشاه 458 هزار ریال
تهران ـ كیش 895 هزار ریال
تهران ـ گچساران 653 هزار ریال
تهران ـ گرگان 458 هزار ریال
تهران ـ لار 845 هزار ریال
تهران ـ لامرد 803 هزار ریال
تهران ـ لاوان 848 هزار ریال
تهران ـ ماهشهر 571 هزار ریال
تهران ـ مسجد سلیمان 458 هزار ریال
تهران ـ مشهد 661 هزار ریال
تهران ـ نوشهر 458 هزار ریال
تهران‌ ـ همدان 458 هزار ریال
تهران ـ یاسوج 548 هزار ریال
تهران ـ یزد 482 هزار ریال

چابهار ـ ارومیه یك میلیون و 541 هزار ریال
چابهار ـ ایرانشهر 458 هزار ریال
چابهار ـ جاسك 458 هزار ریال
چابهار ـ قشم 490 هزار ریال

خرم‌آباد ـ تهران 458 هزار ریال
خرم‌آباد ـ كیش 873 هزار ریال

رشت ـ اردبیل 458 هزار ریال
رشت ـ ارومیه 458 هزار ریال
رشت ـ بوشهر 828 هزار ریال
رشت ـ زاهدان یك میلیون و 77 هزار ریال
رشت ـ عسلویه 981 هزار ریال
رشت ـ قشم یك میلیون و 115 هزار ریال
رشت ـ‌ كیش یك میلیون و 41 هزار ریال

رفسنجان ـ قشم 458 هزار ریال
رفسنجان ـ كیش 575 هزار ریال

زابل ـ بم 656 هزار ریال

زاهدان ـ ایرانشهر 458 هزار ریال
زاهدان ـ چابهار 458 هزار ریال
زاهدان ـ زابل 458 هزار ریال
زاهدان ـ قشم 535 هزار ریال
زاهدان ـ كرمان 458 هزار ریال
زاهدان ـ كرمانشاه یك میلیون و 193 هزار ریال
زاهدان ـ كیش 668 هزار ریال
زاهدان ـ گرگان یك‌میلیون و 23 هزار ریال

ساری ـ زابل یك میلیون و 15 هزار ریال
ساری ـ شیراز 855 هزار ریال

سراوان ـ زاهدان 458 هزار ریال

سیری ـ خارك 616 هزار ریال

شیراز ـ آبادان 458 هزار ریال
شیراز ـ اصفهان 458 هزار ریال
شیراز ـ اهواز 458 هزار ریال
شیراز ـ بحرگان 458 هزار ریال
شیراز ـ بندرعباس 458 هزار ریال
شیراز ـ بندرلنگه 458 هزار ریال
شیراز ـ بوشهر 458 هزار ریال
شیراز ـ تبریز 916 هزار ریال
شیراز ـ توحید 458 هزار ریال
شیراز ـ جهرم 458 هزار ریال
شیراز ـ چابهار 752 هزار ریال
شیراز ـ خارك 458 هزار ریال
شیراز ـ رامسر 738 هزار ریال
شیراز ـ رشت 783 هزار ریال
شیراز ـ زاهدان 690 هزار ریال
شیراز ـ سیری 458 هزار ریال
شیراز ـ عسلویه 458 هزار ریال
شیراز ـ فسا 458 هزار ریال
شیراز ـ قشم 481 هزار ریال
شیراز ـ كرمان 458 هزار ریال
شیراز ـ كرمانشاه 787 هزار ریال
شیراز ـ كیش 458 هزار ریال
شیراز ـ گچساران 458 هزار ریال
شیراز ـ لار 458 هزار ریال
شیراز ـ لامرد 458 هزار ریال
شیراز ـ لاوان 458 هزار ریال
شیراز ـ ماهشهر 458 هزار ریال
شیراز ـ مسجد سلیمان 458 هزار ریال
شیراز ـ مشهد 825 هزار ریال
شیراز ـ یاسوج 458 هزار ریال
شیراز ـ یزد 458 هزار ریال
شیراز ـ ارومیه 963 هزار ریال
شیراز ـ رشت 783 هزار ریال

عسلویه ـ خارك 503 هزار ریال
عسلویه ـ ماهشهر 583 هزار ریال

قشم ـ ابوموسی 458 هزار ریال
قشم ـ توحید 486 هزار ریال
قشم ـ جاسك 458 هزار ریال
قشم ـ جهرم 458 هزار ریال
قشم ـ جیرفت 458 هزار ریال
قشم ـ سیرجان 458 هزار ریال
قشم ـ سیری 458 هزار ریال
قشم ـ مسجد سلیمان 713 هزار ریال

كرمان ـ ایرانشهر 510 هزار ریال
كرمان ـ بم 458 هزار ریال
كرمان ـ بوشهر 548 هزار ریال
كرمان ـ بیرجند 458 هزار ریال
كرمان ـ جیرفت 458 هزار ریال
كرمان ـ قشم 458 هزار ریال
كرمان ـ كیش 552 هزار ریال

كرمانشاه ـ اردبیل 583 هزار ریال
كرمانشاه ـ ارومیه 634 هزار ریال
كرمانشاه ـ بوشهر 844 هزار ریال
كرمانشاه ـ رشت 479 هزار ریال
كرمنشاه ـ ساری 596 هزار ریال
كرمانشاه ـ قشم یك میلیون و 159 هزار ریال
كرمانشاه ـ كرمان 924 هزار ریال
كرمانشاه ـ كیش 989 هزار ریال
كرمانشاه ـ یزد 710 هزار ریال

كیش ـ ابوموسی 458 هزار ریال
كیش ـ اراك 912 هزار ریال
كیش ـ ارومیه یك میلیون و 231 هزار ریال
كیش ـ بم 542 هزار ریال
كیش ـ بندرلنگه 458 هزار ریال
كیش ـ توحید 458 هزار ریال
كیش ـ جاسك 485 هزار ریال
كیش ـ جهرم 458 هزار ریال
كیش ـ جیرفت 500 هزار ریال
كیش ـ چابهار 618 هزار ریال
كیش ـ خارك 560 هزار ریال
كیش ـ ساری یك میلیون و 74 هزار ریال
كیش ـ سیرجان 512 هزار ریال
كیش ـ سیری 458 هزار ریال
كیش ـ عسلویه 458 هزار ریال
كیش ـ قشم 458 هزار ریال
كیش ـ لار 458 هزار ریال
كیش ـ لامرد 458 هزار ریال
كیش ـ لاوان 458 هزار ریال
كیش ـ‌ ماهشهر 635 هزار ریال
كیش ـ یاسوج 509 هزار ریال
كیش ـ زنجان یك میلیون و 67 هزار ریال

گچساران ـ خارك 458 هزار ریال
گچساران ـ مسجد سلیمان 458 هزار ریال

گرگان ـ زاهدان یك میلیون و 16 هزار ریال
گرگان ـ كرمانشاه 680 هزار ریال
گرگان ـ كیش یك میلیون و 248 هزار ریال

لار ـ قشم 458 هزار ریال

لامرد ـ سیری 458 هزار ریال
لامرد ـ لاوان 458 هزار ریال

لاوان ـ خارك 508 هزار ریال
لاوان ـ سیری 458 هزار ریال
لاوان ـ قشم 458 هزار ریال

ماهشهر ـ خارك 458 هزار ریال

مشهد ـ آبادان یك میلیون و 35 هزار ریال
مشهد ـ اراك 818 هزار ریال
مشهد ـ اردبیل 863 هزار ریال
مشهد ـ ارومیه یك میلیون و 53 هزار ریال
مشهد ـ اصفهان ـ‌ 727 هزار ریال
مشهد ـ اهواز 953 هزار ریال
مشهد ـ‌ ایرانشهر 838 هزار ریال
مشهد ـ بجنورد 458 هزار ریال
مشهد ـ بندر امام خمینی(ره) یك میلیون و 19 هزار ریال
مشهد ـ بندرعباس 897 هزار ریال
مشهد ـ بندرلنگه یك میلیون و 28 هزار ریال
مشهد ـ بوشهر 955 هزار ریال
مشهد ـ بیرجند 458 هزار ریال
مشهد ـ تبریز 974 هزار ریال
مشهد ـ چابهار 977 هزار ریال
مشهد ـ خارك 992هزار ریال
مشهد ـ خرم‌آباد 944 هزار ریال
مشهد ـ دزفول 973 هزار ریال
مشهد ـ رشت 759 هزار ریال
مشهد ـ رفسنجان 733 هزار ریال
مشهد ـ زابل 613 هزار ریال
مشهد ـ زاهدان 667 هزار ریال
مشهد ـ زنجان 835 هزار ریال
مشهد ـ ساری 527 هزار ریال
مشهد ـ سرخس 458 هزار ریال
مشهد ـ سنندج 954 هزار ریال
مشهد ـ سیرجان 777 هزار ریال
مشهد ـ شاهرود 458 هزار ریال
مشهد ـ شهركرد 805 هزار ریال
مشهد ـ طبس 458 هزار ریال
مشهد ـ عسلویه یك میلیون و 34 هزار ریال
مشهد ـ قشم 953 هزار ریال
مشهد ـ كرمان 662 هزار ریال
مشهد ـ كرمانشاه 952 هزار ریال
مشهد ـ كیش یك میلیون و 89 هزار ریال
مشهد ـ گرگان 496 هزار ریال
مشهد ـ لامرد 995 هزار ریال
مشهد ـ ماهشهر یك میلیون و 19 هزار ریال
مشهد ـ نوشهر 630 هزار ریال
مشهد ـ همدان 855 هزار ریال
مشهد ـ یزد 613 هزار ریال

یاسوج ـ بحرگان 458 هزار ریال

یزد ـ ارومیه 892 هزار ریال
یزد ـ زاهدان 610 هزار ریال
یزد ـ قشم 577 هزار ریال
یزد ـ‌ كرمان 458 هزار ریال
یزد ـ كیش 600 هزار ریال

 
loading...
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي