به سلامتی سال نو

به سلامتی سال گاو امسال نمیگیم “من”  فقط: مــــــــــــــا

a