زن شیر دل تاجیك (عکس)

مجموعه : زنان
زن شیر دل تاجیك (عکس)

زن تاجیك در باغ وحش دوشنبه در حال غذا دادن به یك شیر

 
 
تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

a