لاچین سیر
بچه های آسمان
کاهش وزن
فوتبال ورزشی

گروه خونی افراد و شخصیت های آنها( سری ۲ )

 

گروه خونی A   كسا نی كه گروه خونی A دا رند ,  د ر طول   حیا تشا ن

 

تا حد زیا دی تغییرا خلا ق و روحیه می دهند . گاهی تیز هوش  ,   مبتكر  و

 

پركا رند و گاهی تحت تاثیر ا فكا ر ونقشه ها ی  دیگرا ن  قرا ر  می گیرند  .

 

زما نی سرشا را ز شوق , شور وحرا رت به نظر می رسند وزمانی  د یگر ,

 

سرد , ا فسرده و منزوی  هستند . چنا ن كه  گویی ا صلا با  وقا یع  ا طرا ف

 

خویش  هیچ گونه  ا رتبا طی  ندا رند  .  حتی  گاهی   نسبت به آ ن   چه  د ر

 

خا نه شا ن می گذ رد نیز بی ا عتنا یی  نشا ن   می دهند . به همین   جهت  ,

 

شنا ختن  شخصیت پیچیده و غریب  آ ن ها چندا ن  سا ده نیست .

 

صاحبا ن ا ین گروه خونی  ,  معمولا ا فرا دی  كم  رو و تا ثیر پذ یرند .   د ر

 

مقابل ا فرا د نا شنا س هرگز جا نب ا حتیا ط  وملا حضه كا ری را ا ز  د ست

 

نمی دهند . خیلی د یر با ا شخا ص  دوست می شوند و زیا د  به كسی ا عتما د

 

نمی كنند .


ا ز لحاظ  روحی  بسیا رآ سیب پذ یرهستند و نمی توا نند ا نتقا د ونا مهربا نی

 

را به آ سا نی  تحمل كنند .

 

بی عدا لتی  و نا سپا سی  لطما ت  شدیدی  به آ ن ها می زند. گاهی می توا نند

 

د ر لا ك  خود  فرو بروند .  و د ر تنها یی  و خا موشی رنج  می برند و گاهی

 

می برند و گا هی حا لت  دفاعی به خود  می گیرند  و با صدا قت  عكس ا لعمل

 

نشا ن می دهند. ……. گاهی هم به راهنما یا مشا وری ا حتیاج دا رند تا آ ن ها

 

را  د را نتخا ب وا كنش  و رفتا ر صحیح یا ری  دهد .

 

 

 

ا ین گروه ((A)) ا ز د ورویی متنفرند .اهل تظاهر ,  چاپلوسی و د روغ  نیستند .

 

د ر محیط های هماهنگ  و خا لی ا ز ریا و تزویر ا حسا س آ سود گی و سعا د ت

 

می كنند , همیشه د ست به عصا هستند و با ریسك كردن میا نه ی  خوبی ندا رند و

 

چون غا لبا ا ز شكست می ترسند , هیچ وقت  بد ون مطا لعه و سرسری د ست  به

 

كا ری نمی زنند .

 

دیر تصمیم می گیرند و معمولا برای شروع هر كا ری وسوا س به خرج می دهند .

 

ا ما  وقتی  عزمشا ن  را  جزم  شود  ,  د یگر  خود شا ن  را  به  عقب نمی كشند .

 

وجدا ن  و ا حسا س   مسئولیت  آ ن ها   قا بل  تحسین  ا ست   و  برای   مشاغل

 

حسا س   شا یستگی د ا رند .

————————————————————————

گروه خونی(( ((B:

 

صا حبا ن گر وه خونی B  ا فرا د ی رك گو , با ا را ده  و  جسور هستند .

 

خیلی  صریح  و  جدی  حرف  می زنند ,  ا ما  سا ده عمل  می كنند  و ا ز

 

پر ده پوشی ,  زبا ن با زی و ا ین  د ست , آ ن د ست  كرد ن , خوششا ن

 

نمی آ ید وهمین صفا ت باعث می شود تا ا شخا ص زود رنج ,  كم ظرفیت

 

و ا حسا سا تی نتوا نند با آ ن ها كنا ر بیا یند .

 

ا ین گروه ا كثرا و اغلب ا ز حیث  د رونی  كا مل  هستند و به ند رت  تحت

 

تا ثیر د یگرا ن قرا ر می گیرند و د شوا رمی توا ن نظرشا ن را د ر  مورد

 

چیزی یا كسی تغییر  دا د  . آ ن ها  برا ی  پوشا ئد ن  حساسیت ها یشا ن   ,

 

غا لبا نقا بی  ا ز خشونت به چهره می زنند و تظاهر به سنگد لی  می كنند ,

 

لیكن  د ر ا صل  خوش خو ,  منصف  ,  سخاوتمند  و بلند نظر هستند  وا گر

 

توا نا یی  كمك به كسی را دا شته با شند , مضایغه نمی كنند . با ا ین  حا ل ,

 

گاهی خود خواه  و تك رو می شوند و ترجیح  می دهند  وقت  و  نیرو یشا ن

 

را حتی ا لمقد ور صرف  ا مور شخصی  و منا فع  خویش  كنند  .  ا ین عده

 

عده موجودا تی فعا ل و پر شورند . معمولا  نقطه ی  ضعیفی ا ز  خود شا ن

 

بروز  نمی دهند .  ولی  گاهی  گرفتا ر نگرا نی  , كم حوصلگی و عصبا نیت

 

می شوند , ا ما حتی د را ین حا لت نیزخیلی  زود خود شا ن را ا زنا راحتی و

 

د لوا پسی رها  می كنند .

 

صاحبا ن  ا ین گروه خونی  , چون سختگیر و دیر جوش هستند ,  د وستا ن

 

زیا د ی را نمی توا نند به خود جلب كنند. ولی د رزمینه ی كا رومسئولیتهای

 

 

ا جتماعی  روی  هم رفته  آ د م ها یی  جاه  طلب,  ا ما  مثبت  هستند .  كنا ر

 

آ مد ن  با آ ن ها خیلی  سخت ا ست .

 

چو ن   پیوسته   سعی    دا رند  ,   قدرت   خود  را    به   د یگرا ن    تحمیل

 

كنند و  بد شا ن   نمی آ ید  كه  د ر هر حا لت آ قا و سرور د یگرا ن با شند .

 

 

————————————————- 

گروه خونی O  :

 

ا شخا صی كه  دا را ی  گروه  خونی  O هستند  ,  ا ز لحا ظ  فطری

 

و طبیعی , آ د م ها یی خوش بین , زنده د ل   پرتحرك و تا  حد ودی

 

سر و زبا ن دا ربه حسا ب می آ یند وبه خوبی  می توا نند با فرا ز و

 

فرودها ی  زند گی  كنا ر بیا یند و به ا صطلاح  گلیم  خود را ا زآ ب

 

بیرون بكشند .

 

آ ن ها هموا ره سعی دا رند با ا وضاع پیش بروند , وبرا یشان وا قعا

 

د م غنیمت ا ست . د ر صورت لزوم ا نسا نها یی با ا را ده وصمیمی

 

هستند ,  تسلط  خوبی  برا عصا ب خو د دا رند و د ر برا برمشكلا ت

 

حتی ا گر خیا لی  بزرگ  با شد , ا ستقا مت و خونسردی كا مل نشا ن

 

می دهند .

 

اغلب د لشا ن می  خواهد  خو ب  زند گی كنند وا ز همه ی جنبه ها و

 

جها ت  زند گی   لذ ت  ببرند  ,  چندا ن  د ر بند  جمع آ وری  پول  و

 

ثروت نیستند .

 

ا زكینه جویی و ا نتقا م گرفتن تا جا یی كه ممكن با شد,  پرهیز دا رند.

 

به همین جهت , ا شخاص پا ك  طینت وخوش قلب محسوب می شوند .

 

را ه  و  رسم  كا ر  و زند گی  ر ا   خوب   می شنا سند  و  می دا نند

 

مسئولیت  یعنی  چه ,  تد بیر و  كا رآ یی  بسیا ر زیا دی  د ا رند .  و

 

چنین به نظر می رسد  كه ا صولا  مد یر خلق شده ا ند .

 

——————————————

 

گروه خونی AB  :

 

تجزیه و تحلیل شخصیت و روحیا ت كسا نی كه د ر ا ین   گروه

 

قرا ر دا رند ,  كا ر بسیا ر سختی ا ست . زیر ا  آ ن ها   معمولا

 

موجودا تی حسا س , زود رنج  و ا سیر ا حسا سا ت , عواطف,

 

رویا و غرا یز  خویش هستند .

 

به همین جهت غا لبا نا متعا د ل و بی ثبا ت  به نظر می رسند ,

 

حا ل آ ن كه وا قعا ا ین طور نیستند . ا ین عده معمولا آ را مش

 

د رونی  ند ا رند وا غلب ا و قا ت , واكنش ها یی متضا د و د ور

 

ا ز ا نتظا ر ا ز  خود  بروز  می دهند  و  د ر  میا ن آ نها  ا فرا د

 

خود دا ر و دا را ی ا را ده ی قا طع ,  خیلی  كم  یا فت  می شود.

 

بعضی ها یشا ن  به   طور  وا قعی  به  خود ا طمینا ن  ند ا رند و

 

دائم دنبا ل كسی   می گرد ند تا به وی  تكیه كنند .

 

پیوسته ا ز قابلیت ها  و ا ستعدا دها ی  خو د  ترد ید  دا رند  و ا ز

 

نوعی نگرا نی یا  كشمكش  روحی رنج می برند و گاهی هم بر ا ثر

 

همین  بحرا ن ها ی  روحی  ,  د چا ر خسا رت ها یی  می شوند  و

 

حاصل سا ل ها رنج و زحمت خو د ر ا ا ز د ست می دهند .

 

به طور كلی , د روجود ا ین گروه ا زا فرا د , د و شخصیت متفا وت

 

نهفته ا ست . گا هی بسیا ر پر شور و  حرا رت هستند و  زما نی  به

 

 

محض  برخو رد با ما نع  یا مشكلی  كوچكی  بر خود شا ن  ر ا كا ملا

 

می با زند و به د نیا ی  تنها یی  و   ا نزوا   پنا ه می برند .

 

ا ین ا فرا د ,  روحی ا نعطا ف پذ یر , هوشی  سرشا ر و ذ وقی  قا بل

 

ملا حظه دا رند .  لیكن به زحمت  می توا نند خود را با  محیط  تطبیق

 

دهند و به ا صطلا ح  همرنگ جماعت شوند .

 

با ا ین ا وصا ف  د ر میدا ن د وستی  آ د م ها ی بسیا ر موفقی هستند و

 

خوب می دا نند دوستا نشا ن را  چگونه  تحت تا ثیر  كما لا ت ظا هری و

 

با طنی  خویش  قرا ر دهند .

 

گشا ده د ستی  وعلو همت  ا ین  گروه حد  و حصری  ندا رد . معمولا ا ز

 

بذ ل و بخشش لذ ت می برند و هیچ گاه هم پشیما ن نمی شوند .  به  طور

 

ذا تی آ د م ها یی مهربا ن و ا نسان د وست هستند .

با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد
فروش بلیط هواپیما
Xبستن تبليغ