تبلیغات

تبلیغات

چهره وحشتناک اعتیاد از دید یک نقاش معتاد

چهره وحشتناک اعتیاد از دید یک نقاش معتاد
این نقاشی را فردی کشیده است که مواد مخدر خطرناکی مصرف می‌کند. این فرد هم مواد دارویی مجاز و هم مواد مخدر غیرمجاز مصرف می‌کند. این پرتره ها انگار با ما سخن می‌گویند و نشان می‌دهد که این فرد تاثیر دارو در خود را چگونه می‌بیند….

چهره وحشتناک اعتیاد از دید یک نقاش معتاد


چهره وحشتناک اعتیاد از دید یک نقاش معتاد
چهره وحشتناک اعتیاد از دید یک نقاش معتاد
چهره وحشتناک اعتیاد از دید یک نقاش معتاد
چهره وحشتناک اعتیاد از دید یک نقاش معتاد
چهره وحشتناک اعتیاد از دید یک نقاش معتاد
چهره وحشتناک اعتیاد از دید یک نقاش معتاد
چهره وحشتناک اعتیاد از دید یک نقاش معتاد

تبلیغات