لاچین سیر

عکسهایی از یک سگه گله باهوش

عکسهایی از یک سگه گله باهوش
عکسهایی از یک سگه گله باهوش
این سگ برای کنترل گوسفندان از روی آنها حرکت میکند و به این طرف و آن طرف حرکت میکند.
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد