اتومبیل های ستاره‌های دنیای فوتبال + تصاویر

اتومبیل های ستاره‌های دنیای فوتبال + تصاویر

حضور شرکت های بزرگ اتومبیل سازی در باشگاه های معروف و بزرگ دنیا یکی از راه های جدید تبلیغاتی است.

این شرکت ها با هدف مطرح ساختن برند خود با تیم های بزرگ قراردادیبرای تبلیغات منعقد می کنند. آنها حتی در مراسم عقد قرارداد نیز به بازیکنان تیم مورد نظر جدیدترین محصول خود را ارائه می کنند تا از این طریق آن اتومبیل را معرفی کنند.

در زیر می توانید اتومبیل هایی که از سوی برخی شرکت های بزرگ در اختیار بازیکنان قرار گرفته را مشاهده کنید:

اتومبیل های ستاره‌های دنیای فوتبال + تصاویر

اتومبیل های ستاره‌های دنیای فوتبال + تصاویر
 

اتومبیل های ستاره‌های دنیای فوتبال + تصاویر

اتومبیل های ستاره‌های دنیای فوتبال + تصاویر

اتومبیل های ستاره‌های دنیای فوتبال + تصاویر

اتومبیل های ستاره‌های دنیای فوتبال + تصاویر

اتومبیل های ستاره‌های دنیای فوتبال + تصاویر

اتومبیل های ستاره‌های دنیای فوتبال + تصاویر

اتومبیل های ستاره‌های دنیای فوتبال + تصاویر

اتومبیل های ستاره‌های دنیای فوتبال + تصاویر

اتومبیل های ستاره‌های دنیای فوتبال + تصاویر

a