لاچین سیر

دانلود آهنگ جدید

لیزیک عینک

فروش خودرو

املاک ویترین

احام مسائل متفرقه زناشویى و طلاق(مفید برای جوانان)

مجموعه : دینی

مـساله 677 – اگر مرد و زن نامحرم در محل خلوتى باشند كه كسى در آن جا نباشد ودیگرى هم نمى تواند واردشود چنانچه بترسند كه به حرام بیفتند باید از آن جا بیرون بروند.
مـساله 678 – اگر زن در عقد با مرد شرط كند كه او را از شهرى بیرون نبرد و مرد هم قبول كند, نباید زن را از آن شهر بیرون ببرد.
مساله 679 – اگر زنى از زنا آبستن شود, جایز نیست بچه اش را سقط كند.
مساله 680 – اگر مرد نداند كه زن در عده است و با او ازدواج كند, چنانچه زن هم نداند و بچه اى از آنان به دنیا آید, حلال زاده است و شرعا فرزند هر دو مى باشد ولى اگر زن مى دانسته كه در عده اسـت شـرعـا بـچـه , فـرزنـد پدر است , و در هر دو صورت عقد آنان باطل است و به یكدیگر حرام مى باشند.
مـساله 681 – اگر زن بگوید یائسه ام نباید حرف او را قبول كرد, ولى اگر بگوید شوهرندارم حرف او قبول مى شود.
مساله 682 – اگر زنى كه آزاد و مسلمان و عاقل است دخترى داشته باشد تا هفت سال دختر تمام نشده پدر نمى تواند او را از مادرش جدا كند.
مـسـاله 683 – اگر زن مهر خود را به شوهر صلح كند كه زن دیگر نگیرد, احتیاط آن است كه زن مهر را نگیرد و شوهر هم با زن دیگر ازدواج نكند.
مساله 684 – هرگاه مرد در روزه ماه رمضان یا در حال حیض زن با او نزدیكى كندمعصیت كرده , ولى اگر بچه اى از آنان به دنیا آید حلال زاده است .
مـسـالـه 685 – زنـى كه یقین دارد شوهرش در سفر مرده اگر بعد از عده وفات كه مقدارآن در احكام طلاق گفته خواهد شد, شوهر كند و شوهر اول از سفر برگردد باید از شوهردوم جدا شود و بـه شـوهـر اول حلال است ولى اگر شوهر دوم با او نزدیكى كرده باشد, زن باید عده نگهدارد و شوهر دوم باید مهر او را مطابق زنهایى كه مثل او هستند بدهد ولى خرج عده ندارد.
س 686 – اگـر مـردى بـا اشـتغال همسر خود راضى بوده و اجازه داد.
سپس همه مراحل اشتغال سـپـرى شـد و بـعـد بگوید راضى نیستم , این حق را دارد؟ و یا وقتى اجازه داد باید پایبند به همه پیامدهاى آن باشد؟ و آیا بین كار موقت و همیشگى تفاوتى هست ؟ و آیا استخدام به وسیله اشخاص حقیقى و یا حقوقى خصوصا دولتى تفاوتى وجود دارد؟ و بین كارى كه حق شوهر را از میان مى برد یا نه فرقى هست ؟ ج – منع زوج از اشتغال زوجه با فرض اجازه قبلى مانعى ندارد.
ولكن اگر مستلزم خساراتى در این زمـینه است در صورتى كه زوج متوجه بوده كه منع بعدى مستلزم خسارت است , ضامن خسارت مى باشد, و او است كه با اجازه قبلى خود چنین خساراتى را به زوجه وارد ساخته .
28/10/ 75 س 687 – شركت در جلسات درس دینى تا چه اندازه منوط به اجازه شوهرمى باشد؟ ج – بـراى بـیـرون رفـتن زن از خانه , اجازه شوهر لازم است .
انجام كارهایى كه مزاحم حق واجب شوهر باشد حرام مى باشد.

28/4/ 68 س 688 – آیا شوهر ضامن جهیزیه همسرش كه در وقت عروسى , به خانه شوهرش مى آورد هست ؟ اگـر شـوهـر فوت كرد و جهیزیه همراه دیگر ماتركش در اختیار ورثه قرار گرفت آیا وراث ضمان دارند؟ در حین مطالبه اگر كل جهیزیه یا بعضى از آنهاوجود نداشت و ورثه هم اظهار بى اطلاعى نمودند ضمان برعهده چه كسى است ؟ ج – اگـر خـود زن جـهـیـزیـه را براى استفاده آورده و از بین رفته ضمان براى كسى نمى آورد و هركسى كه مالى در اختیارش با رضایت صاحبش باشد, ضامن نیست .

س 689 – اگـر شـخـصـى مـلـكى را در پشت قباله عروس خود به عنوان مهریه انداخته ,و بعد از سالهاى متمادى كه نزدیك فوت او مى شود, مى گوید: من از آن ملكى كه درپشت قباله انداخته ام پشیمان هستم , آیا پشیمانى او سودى دارد یا خیر؟ ج – اگـر مـال را به عنوان هبه به پسر خود داده كه مهریه زوجه اش قرار داده و تحویل داده باشد, حـق بـرگـشت ندارد لكن اگر به عروس خود بخشیده اگر از رحم نباشد تاوقتى كه عین باقى است , حق برگشت دارد.

24/11/ 74 س 690 – در بعضى مناطق , براساس عرف محل , در حین عقد زوجه , قید مى گرددكه اجناسى به عـنـوان جـهـیزیه از سوى زوج تهیه و تحویل خانواده زوجه گردد و پس از تحویل , به عنوان مال پـدرى , صورت حساب و همراه زوجه به خانه شوهر فرستاده مى شود, بعدا در مالكیت آنها اختلاف مـى شـود, آیا اجناس قید شده , ملك زوجه مى باشد یا زوج ؟ با توجه به این كه از نیت زوج در حین تهیه و تحویل اجناس اطلاعى نیست .

ج – در مـكـلـیـت زوج بـاقـى است , مگر عرف و متعارف محل بر هبه باشد كه حكم هبه برآن بار مى شود.
21/1/ 75 س 691 – فردى به خواستگارى دخترى رفته و حدود دو سال و نیم به عنوان نامزدى با خانواده اى رفت و آمد داشته

و در این مدت هدایایى از جمله : خوراكى ,پوشاكى و طلا به خانواده دختر آورده اسـت و بـراى مجلس خواستگارى مخارجى انجام داده است و خانواده دختر متقابلا در این مدت , مـخـارجـى را در موردمهمانى ها و پذیرایى از خانواده پسر و منسوبین او متحمل شده است , اگر اكنون پسر به خواستگارى دختر دیگرى رفته و از خانواده نامزد قبلى طلب مخارج وهدایاى خود را بـنـماید از نظر شرع مقدس اسلام چه حكمى داشته و از طرف دیگردر صورتى كه پدر دختر مانع ازدواج دخترش با او شود, چه حكمى خواهد داشت ؟ ج – اگر خانواده زوجه ذى رحم نباشند و چیزى را هم خانواده دختر به جاى او به پسرنداده باشند و عـیـن هـدایـا باقى باشد و تصرف مغیر در آن صورت نگرفته , رجوع و پس گرفتن مانعى ندارد, چـون هبه زوج و زوجه در حكم هبه اجنبى است على الاقوى , لكن جلب رضایت , احوط و مطلوب است .

22/10/ 75 س 692 – كسى كه همسرش از ارحامش است و چیزى به او بخشیده , آیا مى تواندآن را پس بگیرد؟ ج – خیر, هبه به ارحام را نمى شود پس گرفت , حتى اگر زن انسان باشد.

احكام طلاق
مـساله 693 – زن باید در وقت طلاق از خون حیض و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاكى یا در حـال نـفـاس یا حیض كه پیش از این پاكى بوده با او نزدیكى نكرده باشد وتفصیل این دو شرط در مسائل آینده گفته مى شود.
مساله 694 – طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است : اول : آن كه شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیكى نكرده باشد.
دوم : آبـسـتن باشد, و اگر معلوم نباشد كه آبستن است و شوهر در حال حیض طلاقش بدهد, بعد بفهمد آبستن بوده , اشكال ندارد.
سوم : مرد بواسطه غایب بودن نتواند یا برایش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد.
مساله 695 – اگر زن را از خون حیض پاك بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود كه موقع طلاق در حـال حـیض بوده , طلاق او باطل است و اگر او را در حیض بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود پاك بوده طلاق او صحیح است .
مـسـالـه 696 – اگر با عیالش كه از خون حیض و نفاس پاك است نزدیكى كند وبخواهد طلاقش دهـد, بـایـد صبر كند تا دوباره حیض ببیند و پاك شود, ولى زنى را كه بالغه نشده , یا آبستن است , اگـر بـعـد از نزدیكى طلاق دهند, اشكال ندارد, همچنین است اگریائسه باشد یعنى اگر سیده است است بیشتر از شصت سال و اگر سیده نیست بیشتر ازپنجاه سال داشته باشد.

مـسـاله 697 – زنى كه صیغه شده , مثلا یك ماهه یا یك ساله او را عقد كرده اندطلاق ندارد, و رها شدن او به این است كه مدتش تمام شود, یا مرد مدت را به او ببخشدبه این ترتیب كه بگوید: مدت را به تو بخشیدم و شاهد گرفتن و پاك بودن زن از حیض لازم نیست .

س 698 – مردى كه زنش را بدون داشتن نیت طلاق به قصد این كه زن بتواند ازمطلقه بودنش به لحاظ قانونى از مزایایى بهره مند بشود مثلا از طرف اداره اى زمینى را به او بدهند, طلاق بدهد, آیا چنین طلاقى شرعا صحیح مى باشد؟ ج – در طـلاق شـرط اسـت كه طلاق دهنده قصد طلاق داشته باشد والا اگر بدون قصدجدى – مثلا به قصد شوخى و یا صورى – باشد طلاق واقع نمى شود.

11/3/ 75 س 699 – اگـر در شـهـرى عـادل پیدانشود و زوجین هم توافق بر طلاق نموده اند وچاره اى جز طلاق ندارند وظیفه چیست ؟ حـكـم طـلاقى كه اهل سنت مى دهند به این نحو كه مطلق به زوج به فارسى مى گوید تو زوجه خود را مطلقه سه طلاقى كردى زوج هم به فارسى مى گوید بلى چه صورتى دارد؟ ج – چون در طلاق حضور دو عادل شرط است علاوه بر شرایط دیگر, باید به شهرهاى دیگرى كه در آن عـادل پـیـدا مـى شود مراجعه نماید.

و شیعه نمى تواند به طریق اهل سنت , طلاق بدهد.
بلى , با طـلاقـى كـه آنـهـا بـه طـریق خود, زنهاى خود را طلاق مى دهند,ما با آن معامله طلاق صحیح مى كنیم .

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي