تقدیر همشهری های اصغر فرهادی (عکس)

تقدیر همشهری های اصغر فرهادی (عکس)

خمینی شهر اصفهان – چهار راه شریعتی – محدوده ی مغازه ی پدر اصغر فرهادی