لاچین سیر

اوج بی عدالتی در سال 2012 (عکس)

اوج بی عدالتی در سال 2012 (عکس)
فقر و گرسنگی نتیجه استعمار و جنگ داخلی و سلطه بیگانگان بر منابع آفریقاست.
 
 
 
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد