ناصرالدین شاه كنار انیس‌ و عالیه + عکس

مجموعه : تاریخ ایران
ناصرالدین شاه كنار انیس‌ و عالیه + عکس
ناصرالدین شاه كنار انیس‌الدوله و عالیه خانم

 
 
a