لاچین سیر

به این مساله دقت کرده بودین؟!

به این مساله دقت کرده بودین؟!
انگشتان دست را مثل تصویر سمت راست بگیرید و بعد آروم مشت کنید !
 
 
 
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد