لاچین سیر

جالبه:زنانی که هر چه می خواهند به دست می آورند

مجموعه : زنان
 حسادت کنید

 سنگ بزرگ بردارید

 منتظر وقت مناسب نباشید

 احساسات و هیجانان های خود را نشان دهید

 بلند پرواز باشید

 هرگز سرتان به کار خودتان نباشد

 راه را باز کنید

 حرکت کنید

 پس ازموفقیت استراحت کنید .

 
 
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد