لاچین سیر

دانلود آهنگ جدید

لیزیک عینک

بازی آنلاین

فروش خودرو

املاک ویترین

فروش خودرو

احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)

مجموعه : مطالب طنز
احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)
 
 
 

در طول ترم:    احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)
.

.
سه روز مانده به امتحان:    احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)
.

.
دو روز مانده به امتحان:    احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)
.

.
شب امتحان:    احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)

.

.
یک ساعت مانده به امتحان:    احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)
.

.
سر جلسه امتحان:    احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)
.

.
هنگام خروج از جلسه:    احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)
.

.
یک هفته بعد از امتحان:    احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)

 

فروش خودرو

بازی پادشاه

Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي
ورزشي