لاچین سیر

نقل در صف ایستادن برخی از ما (تئوری صف‎)

نقل در صف ایستادن برخی از ما (تئوری صف‎)
 
از این مورد واسه من تو صف بنزین زیاد اتفاق افتاده !
نقل در صف ایستادن برخی از ما (تئوری صف‎)
 
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد