لاچین سیر

دانلود آهنگ جدید

لیزیک عینک

فروش خودرو

املاک ویترین

ازدواج های حرام کدامند ؟

مجموعه : دینی

ایت الله بهحت
مساءله 311 :
ازدواج با زنهایى كه به انسان ((مَحْرَم )) هستند مثل مادر و خواهر و مادر زن حرام است .

مساءله 312 :
اگر كسى زنى را براى خود عقد نماید اگر چه با او نزدیكى نكند، مادر و مادرِ مادر آن زن و مادر پدر او، و هر چه بالا روند به آن مرد مَحْرَم مى شوند.

مساءله 313 :
اگر زنى را عقد كند و با او نزدیكى نماید، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن هر چه پایین آیند چه در وقت عقد باشند یا بعداً به دنیا بیایند، به آن مرد مَحرَم مى شود.

مساءله 314 :
اگر با زنى كه براى خود عقد كرده نزدیكى هم نكرده باشد تا وقتى كه آن زن در عقد اوست نمى تواند با دختر او ازدواج كند.

مساءله 315 :
عمّه و خاله پدر، عمّه و خاله پدرِ پدر، عمّه و خاله مادر، عمّه و خاله مادرِ مادر هر چه بالا روند به انسان محرَم هستند.

مساءله 316 :
پدر و جدّ مرد، هرچه بالا روند، پسر و نوه پسرى و دخترى او هر چه پایین آیند چه در موقع عقد باشند یا بعداً به دنیا بیایند به زن او مَحْرَم هستند.
مساءله 317 :
اگر زنى را براى خود عقد كند دائم باشد یا غیر دائم تا وقتى كه آن زن در عقد اوست نمى تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید.

مساءله 318 :
اگر انسان قبل از آن كه دختر عمه یا دخترخاله خود را بگیرد. نعوذبالله با مادر آنان زنا كند، بنابراحوط، دیگر نمى تواند با آنان ازدواج كند.

مساءله 319 :
اگر با دخترعمه یا دخترخاله خود ازدواج نماید و پیش از آن كه با آنان نزدیكى كند، با مادرشان زنا نماید، عقد آنان اشكال ندارد.

مساءله 320 :
اگر با زنى غیر از عمه و خاله خود زنا كند، بنابراظهر، مى تواند با دختر او ازدواج نماید، ولى احتیاط در عدم ازدواج است ولى اگر زنى را عقد نماید و با او نزدیكى كند بعد با مادر او زنا كند، آن زن بر او حرام نمى شود، و همچنین است اگر پیش از آن كه با او نزدیكى كند با مادر او زنا نماید.

مساءله 321 :
زن مسلمان نمى تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج نماید و مرد مسلمان هم نمى تواند با زنان كافرى كه اهل كتاب نیستند ازدواج كند، ولى با زنانى كه یهودى و یا نصرانى باشند، موقّتاً به صورت صیغه مى تواند ازدواج نماید.

مساءله 322 :
اگر با زنى كه در عدّه طلاق رجعى است زنا كند، آن زن بر او حرام مى شود، و اگر با زنى كه در عدّه طلاق بائن ، یا عدّه وفات است زنا كند، بعداً مى تواند او را عقد نماید.

مساءله 323 :
اگر با زن بى شوهرى كه در عدّه نیست ، زنا كند، بنابراظهر مكروه است كه بعداً آن زن را براى خود عقد نماید، بلكه احتیاط مستحب آن است كه با او ازدواج ننماید، مگر این كه زن از كار خود توبه نموده باشد.

مساءله 324 :
اگر زنى را كه در عدّه دیگرى است براى خود عقد كند، چنانچه مرد و زن ، یا یكى از آنان بدانند كه عدّه زن تمام نشده و بدانند عقد كردن زن در عدّه حرام است ، آن زن بر او حرام مى شود، اگر چه مرد بعد از عقد با آن زن نزدیكى نكرده باشد.

مساءله 325 :
اگر انسان بداند زنى شوهر دارد و با او ازدواج كند، باید از او جدا شود و بعداً هم نمى تواند او را براى خود عقد كند، مگر این كه نداند زن شوهر دارد و با او هم نزدیكى نكرده باشد، كه در این صورت فقط عقد باطل است ، ولى بعد از طلاق او و تمام شدن ایّام عدّه ، ازدواج با آن زن ، بنابراظهر مانعى ندارد.

مساءله 326 :
اگر مرد طواف نساء را كه یكى از اعمال حج است بجا نیاورد، زنش كه به واسطه مُحْرِم شدن بر او حرام شده بود حلال نمى شود.
ونیز اگر زن طواف نساء نكند، شوهرش بر او حلال نمى شود، ولى اگر طواف نساء را انجام دهند، به یكدیگر حلال مى شوند.

مساءله 327 :
مادر، خواهر، و دخترى كسى كه لواط داده ، بر لواط كننده حرام است ، اگر چه لواط كننده و لواط دهنده بالغ نباشند، ولى اگر گمان كند كه دخول شده ، یا شك كند كه دخول شده یا نه ، بر او حرام نمى شود.

Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي
ورزشي