لاچین سیر

دانلود آهنگ جدید

لیزیک عینک

فروش خودرو

املاک ویترین

چگونه شک همسرتان نسبت به خودتان را از بین ببرید!

چرا آقایان حسود میشوند ؟ چرا در روابطعاشقانه و یا زناشویی حسادت و بد بینی در بین آقایان به وجود میآید ؟

حسادت معمولا یک احساسی است که در بین همه ی افراد بشری کم یازیاد وجود دارد ، امااینحسادت زمانی که به روابط عاشقانه یا روابطزناشویی نفوذ میکند مخرب میشود . زیرا دراین روابط حسادتبهبالاترین درجه ی ممکنمیرسد و باعث میشود که روابط گذشته را کاملا ازبین ببرد .

اگر مردتان نسبت به شما حسود شود باعث میشود که برروی روابط شما سخت گیریهای زیادی را انجام دهد . مثلا اگر مردی شما را نگاهکند او به شدت عصبانی میشود و یا اینکه اگر بدون او و به تنهایی از خانهخارج شوید او دائما نگران شماست که با چه شخصی هستید ؟ آیا با آقایان ومردهای دیگر صحبت میکنید ؟ به کجا میروید ؟ آن قدر به شما زنگ میزند و یاهنگام مراجعت به خانهاینقدر از شما دراین رابطه سئوال میپرسد که شما راکلافه میکند و نمیدانید با او واین اخلاقش چه کار باید کرد ؟

(اگر شما چنین مشکلی را با همسرتان دارید ، به شما توصیه میکنیمکهاین مقاله را مطالعه بفرمایید)

این حسادت از کجامتولد میشود و از کجا به وجود میآید ؟

فروید ، روان شناس مشهور دنیا معتقد است:این حسادتهاریشه در دوران کودکیشخصی داردکهاین رفتار را انجام میدهد . و اساساین رفتار بر دو عامل مهم میگردد وآن دو به ترتیب زیر است :

اول :این شخص هنگامی که کسی را با تماموجودش دوست دارد و آن شخص همسر او باشد او به صورتناخودآگاهاحساسمیکند کهبرایاین که او را از دست ندهد ، باید خیلی مراقب او باشدتا او را از دست ندهد و یا اینکه مبادا همسر و زنش بخواهد او را ترک کند .

دوم:این است کهمیترسد نکنداو شخصی بهتر را پیدا کند و بخواهد او را ترک کندو به دنبال فردجدیدیبرود . واین موضوع در روابط بین زن و شوهر به عنوان یک سم محسوبمیشودزیرا زمانی که زن و یا شوهر به دیگریاعتمادنداشته باشد وبخواهد او را به هر نحوی و با هر مساله کوچکی زیر سئوال ببرد مسلما اینرابطهدوام زیادی پیدا نمیکند و زود از هم میپاشد.به خصوصاگر فرزندی داشتهباشیداین حسادت و شک اثری صد برابر بدتر پیدامیکندزیرافرزندتاننیز روابط بین شما و همسرتان را میبیند وازهمان کودکی در ذهن او ریشه میکندو او هم که رشد پیدا کند و به سنپدرش برسد ،او هم چنین رفتاری را با همسرشخواهد داشت .

احساس حسادت گاهی به حدی میرسد که شریک زندگیتان راآزارمیدهید و باعث میشوید که او از شما دوری کند و به مرور زمان ،روابطتانتیره ترمیشود و ممکن است این روابط به طلاق انجام شود .

مطالعات دلیل خاصی را برای این رفتار نشان نمیدهد و بیشتر اینرفتار راریشه در دوران کودکیشخص میدانند و یا درشرایط و روابطپیچیده اجتماعیکه فرد در آن زندگی میکند، مثلمحیط کاریو یامحیط زندگی وافرادی که فرد با آنها سر و کار داردکه منجر بهاحساس ناخوشایند ناامنی در فردمیشود و در مواردی ممکن است این احساس بهروابط خانوادگی فرد نیز رخنه کند و مشکلات از همین جا شروعمیشود.

اما چطور به این افراد کمک کنیم که او این بحران را پشت سر بگذاردو به حالت اولیه خود باز گردد باید چه کار کرد ؟

1) در وحله ی اولما به شما توصیه میکنیم ،که زمانهایی و هم چنین موقعیتهایی کههمسرتاناین احساس را پیدا میکند و نسبت به شما حسادت میورزد رایادداشتکنیداین زمانها را با هم مقایسه کنیدو رفتارهای خودتان را نسبتبه او بسنجید و هم چنین شدت حسادت او نسبت به خودتان را یادداشت کنید وسعی کنید رفتارهایی را که انجام میدادید را ترک کنیدتا حساسیتشوهرتان کمتر شود و تا این موضوع به مرور زمان از بین برود .

2) با شوهرتان در آرامش و زمانی که هر دوی شما آسوده خاطر هستید وبدون هیج گونه دعوایی بهصحبت بشینیدو به او اجازه دهید تا علتاینموضوع رابرای شما توضیح دهدو به شما بگوید چرا حسود شده است و چرارفتارش با شمااین گونه شده است؟با دقت به صحبتهای و شکهای که او مطرحمیسازدگوش دهیدو سعی کنید او را درک کنید و نهاین که با او به خاطرصحبتهای که میگوید و ادعاهایی که دارد دعوا کنید . به خاطر داشته باشیدشما میخواهید این موضوع را حل کنید و نه این که بهاین موضوع دامن بزنید . شمابا این کار و عمل تان به او ثابت میکنید که او را دوست داریدو نمیخواهید از او دور شوید و یااینکه به دنبال شخص دیگری بروید و او نیزازاین موضوع اطمینان خاطر پیدا میکند وخیالش ازطرف شما آسودهمیشود .واین اطمینان باعث میشود که مشکلات آتی شما حل شود . و همچنین از مشکلات جدیدی که پیش خواهد آمد جلوگیری میکنید .

Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي