تبلیغات

تبلیغات

طالع بینی هندی (جدید )

طالع بینی هندی (جدید )
 
 

صریان طالع اشخاص را در رابطه با تأثیر اجرا آسمانی ستارگان و سیارات و خورشید و ماه، بر روی آنان پیشگویی می‎كردند كه البته این عمل مستلزم اطلاع دقیق از محل استقرار سیارات در بروج و مجموعه‎ های آسمانی است. به ویژه محل قرار گرفتن ماه و خورشید در موقعیت‎های مختلف در لحظه تولد افراد مورد توجه بوده است و این كه خورشید و ماه در چه زاویه و در كدام برج واقع شده باشند .به مجموعه دوازده‏گانه از ستارگان، برج گفته می‎شود كه نامهای عربی این بروج به شرح ذیل می‎باشند :1- حمل،    2- ثور، 3- جوزا، 4- سرطان، 5- اسد، 6- سنبله، 7- میزان، 8- عقرب، 9- قوس، 10- جدی، 11- دلو،   12- حوت

طالع بینی هندی (جدید )

طالع بینی هندی (جدید )  متولدین فروردین ماه

طالع بینی هندی (جدید )

طالع بینی هندی (جدید )  متولدین اردیبهشت ماه

طالع بینی هندی (جدید )

 طالع بینی هندی (جدید )  متولدین خرداد ماه

 

طالع بینی هندی (جدید )

 طالع بینی هندی (جدید )  متولدین تیر ماه

طالع بینی هندی (جدید )

 طالع بینی هندی (جدید )  متولدین مرداد ماه

طالع بینی هندی (جدید )

 طالع بینی هندی (جدید )  متولدین شهریور ماه

طالع بینی هندی (جدید )

 طالع بینی هندی (جدید )  متولدین مهر ماه

طالع بینی هندی (جدید )

طالع بینی هندی (جدید )  متولدین آبان ماه

طالع بینی هندی (جدید )

طالع بینی هندی (جدید )  متولدین آذر ماه

طالع بینی هندی (جدید )

طالع بینی هندی (جدید )  متولدین دی ماه

طالع بینی هندی (جدید )

طالع بینی هندی (جدید )  متولدین بهمن ماه

طالع بینی هندی (جدید )

طالع بینی هندی (جدید )  متولدین اسفند ماه

 

 

منبع : تالاب

تبلیغات