شاهكار زنانه !

مجموعه : زنان
تــــوانـــایـــی هـمــاهـنــگ كــردن زنــدگــی حــرفــهای خـسـتـه كـنـنـده بـا زنـدگـی خـانـوادگـی كـامـلا مـنـظـم،یك شاهكار است؛ مخصوصا اگر خانم خانه، مادر هم باشد.

امروز در اكثر كشورهای پیشرفته 85 درصد زنان 25 تا 49 سال دركنار زندگی خانوادگی خود، زندگی حرفهایشان را نیز دنبال میكنند. مادران شاغل عموما تلاش میكنند از پرستار بچه یا مهدها یا اطرافیان برای هماهنگكردن كار ونگهداری كودكشان، كمك بگیرند ولی با این حال، برخی زنان، بهتر از دیگران قادر به برنامهریزی كردن برای زندگی خود هستند.

كارشناسان برای شما پیشنهاداتی در این زمینه دارند:

برنامه ریزی داشته باشید:
زمان میتواند بهترین دوست و بهترین دشمن شما باشد. در صورتی كه شما، هم مادر هستید هم یك زن شاغل، بهتر است از زمان بهترین بهره را ببرید. بسیاری از زنان شاغل در روز جمعه برای تمامی هفته غذا میپزند و آنها را در فریزر آماده نگاه میدارند تا هر روز مجبور نباشند ساعاتی را به پخت غذا اختصاص دهند و شب كه باز میگردند به جای آنكه غذا درست كنند میتوانند تنها غذا را گرم كرده و ساعات باقیمانده خود را به آمادهكردن لباسها و برنامههای درسی فرزندشان اختصاص دهند. از سوی دیگر سعی میكنند صبحها زودتر از خواب بیدار شوند و برخی از كارهای ضروری مثل امور بانكی و… را در اول وقت اداری انجام دهند.(البته بگذریم كه غذای فریزری برای سلامتی مضر است) از همسرتان در كارهای خانه و رسیدگی به امور فرزندان نیز كمك بگیرید.

از كارتان كم نگذارید:
مادربودن به این معنی نیست كه شما كمتر از یك حقوقبگیر بدون فرزند كار كنید. جالب است بدانید مادران شاغل بیش از زنان شاغل میتوانند تمركز و تحرك داشته باشند. برای آنكه رئیس خود را همیشه راضی نگاه دارید و به او اثبات كنید كه بسیار موثر هستید، روزهایی كه وقت بیشتری دارید زودتر به محل كار بیایید و دیرتر آن را ترك كنید تا اگر روزی مجبورید كمی دیرتر بیایید و زودتر به خانه بازگردید، كسی شما را سرزنش نكند. البته همیشه این موضوع را درنظر بگیرید كه شما یك زندگی خانوادگی هم دارید و نباید در صورت اصرار همكاران، ساعات متعلق به اعضای خانواده را به كارتان ببخشید.

وقت شناس باشید:
برای آنكه هم خانواده و هم رئیس خود را راضی نگه دارید بهترین راه حل آن است كه هر كاری را در زمان خودش انجام دهید. در خانه كارهای اداری را فراموش كنید و در اداره مرتبا به خانه زنگ نزنید. بدین ترتیب شما میتوانید بیشترین استفاده را از ساعات خود ببرید و موثر باشید، در صورتی كه شما روزی مجبور بودید كارهای ادارهتان را به منزل ببرید بهتر است صبح این موضوع را با اعضای خانواده در میان بگذارید و نظر آنها را جلب كنید. از سوی دیگر اگر كودكان شما عادت دارند بدون هیچ دلیلی بعدازظهرها به محل كار شما بیایند، بهتر است این عادت را متوقف كنید. تنها در صورتی كه كار ضروری پیش آمد، اعضای خانوادهتان میتوانند به محل كارتان مراجعه كنند یا با شما تماس بگیرند. برعكس، در صورتی كه رئیس و همكارانتان عادت دارند خارج از وقت اداری با شما تماس بگیرند بهترین كار این است كه وقتی در خانه هستید تلفن همراهتان را خاموش كنید یا تنها به sms جواب دهید.

استراحت كنید:
نباید تمامی انرژی خود را صرف زندگی خانوادگی و كاریتان كنید. گرچه هر دوی آنها به شما نیاز مبرم دارند اما فراموش نكنید كه شما هم باید برای خودتان وقتی قائل شوید. به عنوان مثال فعالیت بدنی مورد علاقهتان را انتخاب كنید و ساعاتی از روز را به آن اختصاص دهید. پیادهروی، ژیمناستیك و یا حتی به خرید رفتن با دوستان، میتواند به شما كمك كند تا احساس خستگی را از خود دور كنید. كمی با خود خلوت كنید تا بتوانید همیشه به اندازه كافی انرژی داشته باشید.

كمك بگیرید:
كاركردن، تصمیمی است كه شما به همراه همسرتان آن را گرفتهاید. پس، از او در كارهای خانه و رسیدگی به امور فرزندان نیز كمك بــگــیــــریــــد. شــســتــــن ظــــروف، آمـــادهكـــردن غـــذا، جاروكردن، بردن و آوردن كودكان به مدرسه و حمامكردن كوچولوها وظایفی هستند كه بهتر است آنها را با همسرتان تقسیم كنید تا موفق باشید. در صورتی كه شما كمبود مالی ندارید میتوانید از پرستار بچه یا خدمتكار برای رسیدگی به امور منزل نیز كمك بگیـریـد. بـدین ترتیب شما وقت آزاد بیشتری خواهید داشت.

خودتان را مقصر ندانید:
هیچ زنی قادر نیست هم كارهای منزل و هم كارهای اداری خود را بدون هیچ كم و كاستی با هم هماهنگ كند. خود را مقصر ندانید. اگر امروز خستهاید و قادر نیستید آشپزی كنید، اشكالی ندارد اگر هرچند وقت یك بار پیتزا سفارش دهید یا غذای حاضری بخورید.

هویتتان را فراموش نكنید!:
مادربودن، همسربودن و یك زن شاغل بودن نباید موجب شود كه شما تبدیل به یك برده شوید. شما بایدعادات زنانگی خود را همیشه حفظ كنید. بسیاری از زنان عادت دارند از خود بزنند و فداكاری كنند تا دیگران در آسایش باشند. اما این كار چندان صحیح نیست. لذتهای زنانه را همیشه در خود زنده نگاه دارید. هرچند وقت یك بار به آرایشگاه بروید و برای خودتان هم لباسهای شیك بخرید. شما یك زن هستید و سعی كنید با غرور یك زن باقی بمانید.