لاچین سیر

هیچ ارتشی در دنیا وجود ندارد که بتواند به اروند بزند!!+ عکس

مجموعه : مجله خبری
هیچ ارتشی در دنیا وجود ندارد که بتواند به اروند بزند!!+ عکس
پرسید:
بچه های شما در والفجر 8 با چه تجهیزاتی توانستند از اروند عبور کنند؟

مانده بودم

چگونه میتوانستم برایش توضیح دهم تجهیزاتی نبود میخواندند

بسم الله مجراها و مرساها و از روی آب عبور می کردند

وابسته ی نظامی امریکا در عراق بود


در والفجر 8،‌شاهد بیشترین امدادهای غیبی بودیم. همه چیز محال بود. فرماندهان روسی با دیدن اروند

به عراق گفته بودند: هیچ ارتشی در دنیا وجود ندارد که بتواند به اروند بزند.

اروند به رودخانه ی وحشی معروف است، رام شدنی نیست، به هیچ شناگر ماهری فرصت سواری

نمی دهد

جهت حرکت آب نامشخص است، کسی که در آب است، گاهی سرعت موج او را به راست می برد،

گاهی به چپ. عرض آن بین 500 تا 1000 متر متغیر است،‌ با جزر و مدهای شدید بیش از 4 متر که

چشم ها را خیره می کند، در روز 4 بار جزر و مد دارد.

محاسبه ی سرعت و جریان آب و پیش بینی جزر و مدها به کمک چند دانشجو آغاز می شود، یک سال

تلاش طاقت فرسا و کار و تحقیق بی وقفه توانست آرام ترین زمان اروند را به سپاه اسلام بنمایاند.

رادیو امریکا درباره این عملیات گفت: تحلیل گران نظامی غرب متعقدند که ایران برای عبور از

اروندرود،‌نیاز به تجهیزات کافی داشته است و آنها متعجب از این موضوعند که چگونه با

تجهیزات اندک، توانسته اند از این آب راه عبور کرده و به موانع عراقی ها دست یابند