لاچین سیر

املاک ویترین

روانشناسی چهره ها در چشمان

در كل داشتن چشمهای درخشان و پر حركت دلیل وجود هوش است.

چشمان درشت و زیبا:

نشان دهنده صفا ،صمیمیت ، هنرمند و عاطفی ،منصف و غیرتمند ، تمایل به اغراقگویی، دارای ذهنی روشن و متعالی ،در

دوستی خونگرم ،مدیران موفقی هستند.

____________ _________ _________ _________ _

چشمان بهم نزدیك و كم فاصله:

حسودی و كوتاه نظری ،احساساتی ،زنان این گروه درونگرا و پنهان كار ،حیله گر و حسابگر ،موفق در امور تجاری و سیاسی

____________ _________ _________ _________ _

چشمان نیمه باز:

حیله گری و دلالی ،غیر قابل اعتماد
____________ _________ _________ _________ _

چشمان خمار :

احساسی و در رویا بودن
____________ _________ _________ _________ _

چشمان با فاصله زیاد و دور از هم :

سادگی ،درستی،فكر باز،توقعات زیاد از زندگی، بسیار زود باور،تمایل شدید به رمان و داستان ،برونگرا،مردمی،وفادار
____________ _________ _________ _________ _

چشمان لنگه به لنگه :

چشمانی كه یكی از دیگری بزرگتر است هردم مزاج و هر دم خیال ،قدرت فكری زیاد ندارند و قاطعیت ندارند.

____________ _________ _________ _________ _

چشمان برجسته وبیرون زده :

صفات منفی مثل تنبلی ،پرسر و صدا،پر حرف و ظاهر بین،

____________ _________ _________ _________ _

چشمان گود رفته و تو رفته :

موذی ،اگر با فاصله هم نباشد دورو و متظاهر
____________ _________ _________ _________ _

پلكهای برجسته :

هوش ،استعداد و دقیق ،گاها لاابالی و مستعد در صنایع
____________ _________ _________ _________ _

چشمان خندان و متبسم :

شوخ ،قلب پاك ،استعداد در صنایع ،اگر زن باشد مادری با عاطفه و مهربان .
____________ _________ _________ _________ _

مردمك در وسط چشم وسفیدی پیدا :

اختلال و پیچ و خم های فكری ،بی باك بودن
____________ _________ _________ _________ _

چشمهای بادامی:

خودخواه و متكبر،مغرور،اگر ابروها از چشمها فاصله داشته باشد خوبی و آرامش روح .
____________ _________ _________ _________ _

چشمهایی كه انتهایش پایین یا بالاست :

ساعی ،تیز هوش،و بعضا موذی و حیله گر .
____________ _________ _________ _________ _

چشمان ریز مثل كبوتر :

طبع ملایم ،ذلالت بر راز پوشی زیاد و سكوت،محتاط و محافظه كار ،صادق و راستگو،مشكل پسند،كم صبر،ناشكیبا ،مردان این
گروه مدیران و فرمانداران و مشاوران قوی هستند و زنان این گروه وفادار و پایدار هستند . خودخوری و استعداد هوشی زیاد.

____________ _________ _________ _________ _

چشمان سه گوش :

اكثرا با دیگران مشكل دارند بالاخص با نامزد خود ،بی حوصله در بحث و جدل ،وسواسی،ایراد گیر ،اهل نق زدن ،سازگاری با
محیط و حرفه های مختلف دارند . بهترین فضای كار برای این گروه فضای سیاسی است.
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي