لاچین سیر

املاک ویترین

فروش خودرو

لیزیک عینک

تاثیر رنگها بر آرامش انسان

تاثیر رنگها بر آرامش انسان
یکی از رنگهای گرم، رنگ قرمز است که به شما احساس اعتمادبهنفس و شادابی میدهد: اما در زمانی که احساس عصبانیت میکنید، استفاده از رنگ قرمز ممکن است باعث افزایش خستگی و عصبانیت شما بشود، بنابراین در مواقعی که احساس کسالت روحی و جسمی میکنید، از این رنگ استفاده نکنید. افراد کمی هستند که از این رنگ در لباسهای خود استفاده میکنند. در کل، رنگ قرمز برای آرامش و استراحت آنچنان سودمند نیست، زیرا هیجان و تحرک را در انسان بیدار میکند.

رنگهای نارنجی و زرد، بهعلت گرما انرژی که در خود دارند، برای زمان استراحت مناسب نیستند، ولی برای آن زمانی که شما خواستار اعتمادبهنفس، شجاعت، پشتکار و حرکت به سوی موفقیت هستید، بسیار مناسب میباشند.

رنگهای سبز، آبی و بنفش، رنگهای سرد هستند. این رنگها در طبیعت بهصورت فراوانی وجود دارند. آسمان بیکران، آبی است دریاهای نیلگون، گاهی آبی و گاهی سبز و جنگلها همیشه سبز هستند رنگهای سرد بهعلت احساس س و عدم تحرکی که دارند، آرامش و آسودگی را ایجاد میکنند. پرده ملحفه و روتختی سبز رنگ، در خواب عمق بسیار مؤثر هستند. ثابت شده است که رنگ آبی برای قلب مفید است و عصبانیت را از بین میبرد.

رنگهای سفید و خاکستری بهطور معمول، خنثی هستند و احساس خاصی به بیننده القاء نمیکنند. استفاده از این رنگها بهصورت خالص نه ایجاد آرامش کرده و نه فرد را هیجانزده میکشند.

فروش خودرو

Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي