عکس هایی از تندیس مشاهیر ایرانی در مقر سازمان ملل

عکس هایی از تندیس مشاهیر ایرانی در مقر سازمان ملل
 
در این پست برای شما عزیزان تصاویری از محوطه مقر سازمان ملل در وین، یادبودی شامل تندیس مشاهیر و دانشمندان ایرانی ساخته شده است را در نظر گرفته ایم.
 

عکس هایی از تندیس مشاهیر ایرانی در مقر سازمان ملل

تندیس حکیم عمر خیام

عکس هایی از تندیس مشاهیر ایرانی در مقر سازمان ملل

تندیس زکریای رازی

عکس هایی از تندیس مشاهیر ایرانی در مقر سازمان ملل

تندیس زکریای رازی

عکس هایی از تندیس مشاهیر ایرانی در مقر سازمان ملل

تندیس ابوعلی سینا

عکس هایی از تندیس مشاهیر ایرانی در مقر سازمان ملل

تندیس ابوریحان بیرونی

عکس هایی از تندیس مشاهیر ایرانی در مقر سازمان ملل

عکس هایی از تندیس مشاهیر ایرانی در مقر سازمان ملل

عکس هایی از تندیس مشاهیر ایرانی در مقر سازمان ملل

بنای یادبود مشاهیر و دانشمندان ایران در مقر سازمان ملل در وین