a

با کمبود دست هایت چه کنم + عکس

مجموعه : فرهنگ و هنر
با کمبود دست هایت چه کنم + عکس

 

 

همه جا صحبت از مرغ است هیچ کس از خروس نمیگوید
اینجا سیر شدن مهمتر از بیداریست

 

   کمبود خواب
    با یک روز مرخصی حل می شه!

    کمبود وقت
    با مدیریت زمــان.

    سایر کمبود ها نیـــز علاجی داره …

    با کمبود دست هایت چه کنــم ؟!  

 

به یاد تمام فرزندان شهدا
 

با کمبود دست هایت چه کنم + عکس

قشنگ نوشت

 

همه جا صحبت از مرغ است هیچ کس از خروس نمیگوید
اینجا سیر شدن مهمتر از بیداریست

 

a