ذخایر آب تهران بزرگ به مرز بحران رسید + تصاویر

مجموعه : گالری عکس روز
ذخایر آب تهران بزرگ به مرز بحران رسید + تصاویر
لطفا در جهت کاهش مصرف آب صرفه جویی کنید…
 
حجم آب ورودی به مخازن سدهای تامین کننده آب تهران با کاهش 213 میلیون مترمکعبی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته به حدود 891 میلیون مترمکعب و بدترین حالت در 46 سال گذشته رسیده است.

ه گزارش تکناز حجم آب ورودی به سدهای استان تهران درمقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته، 19 درصد کاهش یافته است و حجم کنونی آب موجود در سدهای استان تهران درمقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته، 22 درصد کاهش یافته است.

در زمان کنونی، حجم آب موجود در مخزن سدهای لار، طالقان، کرج، ماملو و لتیان به ترتیب 79، 209، 141، 105 و 70 میلیون مترمکعب گزارش شده است؛ این میزان بدترین حالت در 46 سال گذشته عنوان می شود.

این در حالی است که هر شهروند تهرانی در روز 320 لیتر آب مصرف می کند که بیش از دو برابر استاندارد جهانی عنی 150 لیتر بهی شمار می رود.

 
ذخایر آب تهران بزرگ به مرز بحران رسید + تصاویر

ذخایر آب تهران بزرگ به مرز بحران رسید + تصاویر

ذخایر آب تهران بزرگ به مرز بحران رسید + تصاویر

ذخایر آب تهران بزرگ به مرز بحران رسید + تصاویر

ذخایر آب تهران بزرگ به مرز بحران رسید + تصاویر

ذخایر آب تهران بزرگ به مرز بحران رسید + تصاویر

ذخایر آب تهران بزرگ به مرز بحران رسید + تصاویر