لاچین سیر

املاک ویترین

فروش خودرو

لیزیک عینک

بنظر شما این نـقـاشی ها را چه کسی کشــیده است؟

بنظر شما این نـقـاشی ها را چه کسی کشــیده است؟
به عقیده شما، تابلوهای زیبای زیر را چه کسی کشیده است؟ خوب آنها را تماشـا کـنیـد و سـپس پاســــخ خود را با آنچه در زیر آخـرین نقاشی آمده مقابله نمائید.
 

بنظر شما این نـقـاشی ها را چه کسی کشــیده است؟
 

بنظر شما این نـقـاشی ها را چه کسی کشــیده است؟
 

بنظر شما این نـقـاشی ها را چه کسی کشــیده است؟
 

بنظر شما این نـقـاشی ها را چه کسی کشــیده است؟
 
 
هنرمندی که این تابلو ها را کشیده میل داشت در آکادمی هنرهای زیبای وین نامنویسی کند و بصورت نقاش معروفی درآید. اگر این آکادمی او را میپذیرفت، تاریخ جهان خیلی متفاوت میبود.
نام کسی که این نقاشی ها را کشیده آدولف هیتلر است. امضای او را میتوانید در پائین آخرین تابلو ببیـنید.
 
 

فروش خودرو

بازی پادشاه

Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي
ورزشي