لاچین سیر

املاک ویترین

دزد و مرد شوخ(بر اساس داستان های عامیانه، از كتاب 365 قصه برای بچه های خوب):

مجموعه : داستان
دزدی در شبی تاریك از كوچه ای می گذشت.كم كم به ته كوچه رسید. جلو دیوار خانه ای ایستاد و به دور و برش نگاهی انداخت ، هیچ كس را ندید. سپس با چابكی از دیوار بالا رفت و چند لحظه بر سر دیوار نشست و توی خانه را نگاه كرد.حیاط خانه خلوت و تاریك بود . دزد خوشحال شد و توی حیاط پرید.كمی اطراف حیاط گشت اما چیزی برای دزدیدن ندید، بعد از پله ها بالا رفت و وارد اتاق شد.لحظه ای ایستاد تا چشمانش به تاریكی عادت كرد ، ناگهان مردی را دید كه در كنار اتاق خوابیده بود. دزد نگاهی به گوشه و كنار اتاق انداخت . می خواست هر طور شده چیزی برای دزدیدن پیدا كند.اما هر چه نگاه كرد چیزی ندید. دیگر داشت نا امید می شد كه صاحب خانه توی رختخوابش غلتی زد و با صدای خواب آلود گفت: ای دزد بد بخت، من در روز روشن در خانه چیزی پیدا نمی كنم حالا تو در شب تاریك می خواهی چیزی پیدا كنی؟
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي