لاچین سیر

آرایشی

آرایشی

فروش خودرو

زیبایی بهروز

خدا می داند …

مجموعه : فرهنگ و هنر
برای دلجویی و کمی شادی شاید
که سهم از دست رفته مان بود
جلوتر رفتم
.
.
پرده ای که باد برد
دری که بهم خورد
آسمانی که غرید
واتاقی که برای لحظه ای روشن شد
دلم می خواست بخوابم
بی اعتنا باشم
ملافه ها مرا فرو دهند
.
.
خدا می داند آن شب
آسمان چقدر بارید….
 

فروش خودرو

loading...