برق‌گرفتگی در كودكان

مجموعه : پزشکی و سلامت
برق‌گرفتگی در كودكان
الكتریسیته تحولات عظیمی در زندگی روزمره ایجاد كرده و بهبود فناوری تأثیرات شگرفی در آن داشته است. بالطبع آمار آسیب‌های وابسته به آن نیز روبه ‌فزونی گذاشته است و كودكان بیشتر در خانه و بزرگسالان در محیط كار با چنین آسیب‌هایی مواجه می‌شوند.

جریان برق در بدن انسان ضایعات وسیعی ایجاد می‌كند، از مرگ ناگهانی در اثر ایست قلبی و تنفسی گرفته تا نكروز بافت در اثر تبدیل انرژی برق به حرارت.

تخمین زده می‌شود كه در ایالات متحد امریكا سالانه متجاوز از 1100 مورد مرگ در اثر جریان برق پرولتاژ عارض شود و درصد افرادی كه در اثر برق‌گرفتگی به مراكز سوانح سوختگی منتقل می‌شوند از 4/0 درصد تا 72/6 درصد متغیر است.
اثر جریان برق بر بافت‌ها به ولتاژ و نوع جریان كه مستقیم باشد یا متناوب و، درصورتی‌كه متناوب باشد، به فركانس و راه عبور آن مدت تماس و شرایط محیطی بستگی دارد.

جریان پرولتاژ بیش از 1000 ولت مرگبار است و كمتر از 1000 ولت صدمات بافتی را سبب می‌شود. با وجود این، جریان بالاتر از 40 ولت را باید جدی گرفت و خطرناك تلقی كرد.

جریان متناوب خطرناك‌تر از جریان مستقیم است زیرا كه حركت تتانیك (انقباض متداوم) سبب قفل شدن عضو گرفتار به منبع برق می‌شود و احتمالاً موجب ایست قلبی‌‌تنفسی خواهد شد.

وقتی كه فركانس جریان متناوب بیش از 60 دور در ثانیه باشد، برای قلب و دستگاه تنفسی خطرناك خواهد بود. راه عبور جریان برق نیز اهمیت دارد، درصورتی‌كه از قلب و دستگاه تنفسی عبور كند مرگبار است.
 
 
برق‌گرفتگی در كودكان
 

زمان نیز مهم است. هرچه قربانی را زودتر از برق جدا كنید، امكان نجاتش بیشتر است.

شرایط محیطی نیز در برق‌گرفتگی تعیین‌كننده است. بدن خشك مقاومت بیشتری دارد تا بدن خیس.

در برق‌گرفتگی با جریان پرولتاژ، قلب و دستگاه تنفسی از كار می‌افتند. همچنین ممكن است نارسایی كلیه ایجاد شود. بالا رفتن میزان پتاسیم خون، یكی دیگر از پیامدهای برق‌گرفتگی است كه در اثر تخریب وسیع بافتی پیش می‌آید.

به چهار مورد از برق‌گرفتگی كودكان و نوجوانان اشاره می‌كنم.

 

مورد اول دختر پانزده‌ساله با بدن خیس از حمام بیرون آمد، خود را به هیتر چسباند تا موهای سرش را شانه زند و خشك كند. هیتر اتصالی داشت و دختر نوجوان دچار برق‌گرفتگی و ایست قلبی شد. رساندن پیكر گرم ولی با قلب ازكارافتاده به كلینیك اورژانس مؤثر نبود و او جانش را از دست داد.

 

مورد دوم پسر سیزده‌ساله‌ای از استخر بیرون آمد و مقابل كولر بزرگی كه كنار استخر بود رفت. تماس بدن خیس او با جدار فلزی جعبة كولر موجب برق‌گرفتگی شد و نوجوان در اثر قطع تنفس و از كار افتادن قلب جابه‌جا كشته شد.

 

مورد سوم كودك شیرخواری كه چهاردست‌وپا می‌خزید سیم روكار برق را از كنار دیوار كشید و آن را به دندان گرفت. رشته‌های لخت سیم گوشة دهان او را سوزاند. مراقبت‌های اولیه انجام شد و جراحی ترمیمی جوشگاه گوشه‌های لب به آینده موكول شد.

 

مورد چهارم كابلی كه بوی سوختگی از آن می‌آمد، و دوشاخه‌ای متصل به برق در كنار جسد كودكی 5/3 ساله در شهر دنیزلی تركیه پیدا شد. كابل متعلق به آباژور شكسته و قدیمی بود و كودك از روی كنجكاوی و تقلید ناشیانه از اعضای نوجوان خانواده كه واكمن در گوش داشتند دوشاخه را به برق و سیم‌های لخت آن را به مجرای گوش‌ها برده بود. فلج مراكز قلبی و تنفسی در شاخة مغز ناشی از عبور جریان برق از یك گوش به گوش دیگر علت مرگ گزارش شد.

 

كودكان نسبت به تمام اشیای محیط خود كنجكاوند و سعی می‌كنند آنها را شناسایی كنند، بدون آنكه از خطراتش آگاه باشند. در نتیجه به مراقبت و نظارت بیشتر والدین و مربیان نیاز دارند. پیشنهاد ما این است كه تمامی مؤسسات و به‌ویژه رسانه‌ها خانواده‌ها را از خطرات حوادث خانگی و الكتریكی آگاه كنند و با استفاده از مكانیزم‌های حفاظتی مانند كار گذاشتن فیوز حوادث برق‌گرفتگی را كاهش دهند.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز