لاچین سیر

املاک ویترین

احساس خوشحالی !!!

احساس خوشحالی !!!
 
برای دست یافتن به احساس خوشحالی از رفتارهای خاص پیروی نماییم:

اجتماعی بودن حتی با گروه های کوچک

در نظر گرفتن اهداف دست یافتنی و تلاش برای رسیدن به آنها

تمرکز برای بیرون راندن نگرانی از ذهن و دست کشیدن از نگرانی ها.
 
 
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي