لاچین سیر
بچه های آسمان

آیین طریق

مجموعه : فرهنگ و هنر
آیین طریق
آیین طریق

کاووس کیانی که کی اش نام نهادند       

       کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند؟خاکی است که رنگین شده از خون ضعیفان   

  این ملک که بغداد و ری اش نام نهادندبا خاک عجین آمد و از تاک عیان شد       

       خون دل شاهان که می اش نام نهادندصد تیغ جفا بر سرو جان دید یکی چوب    

       تا شد تهی از خویش و نی اش نام نهانددل گرمی و دم سردی ما بود که گاهی   

        مرداد مه و گاه دی اش نام نهادندآیین طریق از نفس پیر مغان یافت           

        آن خضر که فرخنده پی اش نام نهادند

 
فروش بلیط هواپیما
دنیای مارک