لاچین سیر

خواهم آمد

مجموعه : فرهنگ و هنر
خواهم آمد
خواهم آمد

روزی خواهم آمد ، و پیامی خواهم آورد


در رگ ها ، نور خواهم ریخت


و صدا خواهم در داد


ای سبدهاتان پر خواب


سیب آوردم ، سیب سرخ خورشید


………………..


خواهم آمد سر هر دیواری ، میخكی خواهم كاشت


.پای هر پنجره ای ، شعری خواهم خواند


هر كلاغی را ، كاجی خواهم داد


مار را خواهم گفت : چه شكوهی دارد غوك


آشتی خواهم داد


آشنا خواهم كرد


راه خواهم رفت


نور خواهم خورد


دوست خواهم داشت


دوست خواهم داشت


……

 

سهراب سپهری
 
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد