نام های ایرانی مختلف با حرف م

مجموعه : گوناگون
نام های ایرانی مختلف با حرف م

زیباترین نام های ایرانی با حرف م

م

ماری

کبک ماده(نامی کردی)

د

مازیار

اهورا مزدایار- پسر قارون فرمانروای طبرستان

پ

ماکان

نام پسر یکی از سران دیالمه

پ

مامک

مادر کوچک و مهربان

د

مانا

نام خداوند بزرگ و نام یمی از دولتهای ماد(نامی کردی)

د

ماندانا

دختر آژدهاک و مادر کوروش هخامنش

د

مانوش

کوهی که منوچهر در بالای آن متولد شده است

پ

مانی

پیامبر ایرانی در زمان شاپور ساسانی

پ

مانیا

خسته شده(نامی کردی)

د- پ

ماهان

منسوب به ماه

پ

ماهاندخت

دختر ماهان

د

ماه برزین

یکی از بزرگان دولت ساسانیان

پ

ماه جهان

زیبای جهان

د

ماهچهر

زیبارو،قشنگ

د

ماهدخت

دختر ماه

د

ماهور

تابناک(نامی کردی)

د

ماهرخ

آنکه صورتی چون ماه زیبا دارد

د

ماهزاد

زاده ماه

د

مردآویز

جنگنده و دلاور

پ

مرداس

مرد آسمانی- نام پدر ضحاک که مرد نیکی بود و به دست پسرش کشته شد

پ

مرزبان

مرزدار

پ

مرمر

از سنگهای آهکی که صیقلی و جلا پذیر است، سنگ مرمر

د

مزدک

خردمند کوچک- مردی که در زمان ساسانیا ادعای پیغمبری کرد اما کشته شد

پ

مژده

نوید؛بشارت

د

مژگان

مژدها

د

مستان

شادان، شادمان

پ

مستانه

خوشحال،مانند مست

د

مشکاندخت

دختر خوشبو

د

مشکناز

مشک نازدار

د

مشکین دخت

دختر مشک آلود و معطر

د

منیژه

پاک و سفید روی – نام دختر افرسیاب

د

منوچهر

کسی که چهره بهشتی دارد-از پاشاهان پیشدادی

پ

مهبانو

بانوی بزرگ،بانوی همچون ماه

د

مهبد

یکی از وزیران انوشیروان

پ

مه داد

از فرماندهان نظامی پارسیان و یکی از نامهای دوران هخامنشیان

پ

مهتاب

ماه تابان

د

مهدیس

ماهرو،زیبار،خوشگل

د

مه جبین

آنکه پیشانیش مانند ماه درخشان است

د

مه دخت

ماه دخت، دختر ماه

د

مهر آذر

یکی از موبدا پارس در زمان انوشروان – خورشید آذر

پ

مهر آرا

آرایش دهنده مهر

پ

مهرآسا

همچون خورشید زیبا روی

د

مهر آفاق

خورشید افقها

د

مهر آفرین

عشق آفرین،آفریننده عشق

پ

مهر آب

کسی که فروغ خورشید دارد- نام جد مادری رستم

پ

مهراد

بخشنده ماه

د

مهرافزون

بالا برنده عشق و محبت

د

مهرام

رام شده ماه

د

مهران

منسوب به مهر است و یکی از خاندانهای عصر ساسانی

پ

مهراندخت

دخت مهرو محبت

د

مهراندیش

دارای اندیشه با مهر و محبت

د

مهرانفر

شکوه

پ

مهرانگیز

ایجاد کننده مهر و محبت و عشق

د

مهرپویا

پوینده مهر

پ

مهرداد

داده خورشید- نام چند تن از پادشاهان اشکانی

پ

مهردخت

دختر آفتاب

د

مهرزاد

زاده خورشید، زیبا روی

پ

مهرناز

ناز خورشید

د

مهرنوش

خورشید جاویدان- یکی از پسران اسفندیار که به دست فرامرز کشته شد

پ

مهرنگار

آرایش دهنده خورشید، مهرآرا- نام زن یزدگرد

د

مهرنیا

از نزاد مهر

پ

مهروز

آنکه روزی چون خورشی دارد

پ

مهری

منسوب به مهر،منسوب به خورشید

د

مهریار

دوست خورشید

پ

مهسا

مانند ماه زیبا روی

د

مهستی

ماه هستی،ماه روزگار،گرانبهاترین

د

مه سیما

آنکه صورتی چون ماه دارد

د

مهشاد

ماه شادمان

د

مهشید

پرتو ماه

د

مهنام

آنکه نامش چون ماه است

پ

مهناز

ناز ماه

د

مهنوش

ماه همیشگی

د

مهوش

مانند ماه

د

مهیار

یار ماده ، پسر داریوش سوم هخامنشی

پ

مهین

ماه زیبا رو

د

مهین دخت

دختر بزرگ

د

میترا

دوستی و محبت و مهر

د

میخک

گلی زیبا به رنگهای قرمز،سفید،صورتی،زرد

د

میلاد

دانش آموز،شاگرد(نامی کردی)

پ

مینا

گلی کوچک و زینتی،گردنبند

د

مینادخت

دختر مینا

د

مینو

بهشت

د

مینودخت

دختر بهشت، دختر پاک

د

مینوفر

دارای شکوه بهشتی

د

 

منبع : name-iran.blogfa