تبلیغات

تبلیغات

همه ایرانیان در سوگ هموطنان آذربایجانی +! تصاویر زلزله

مجموعه : گالری عکس روز
همه ایرانیان در سوگ هموطنان آذربایجانی +! تصاویر زلزله
21 مرداد 1391 ، شمال غرب ایران لرزید و دهها هزار کشته ، مجروح و بی خانمان بر جای گذاشت. تصاویر زیر ، روایت های تصویری خبرگزاری های ایرانی از این " اندوه ملی" است ؛ اندوهی که نه در آذربایجان ، که در تمام پهنه ایران گسترده شده است. اینک اگر در آذربایجان شرقی "زلزله" آمده ، بر چشم های تمام ایرانیان ، "سیل" جاری است.

همه ایرانیان در سوگ هموطنان آذربایجانی +! تصاویر زلزله


همه ایرانیان در سوگ هموطنان آذربایجانی +! تصاویر زلزله


همه ایرانیان در سوگ هموطنان آذربایجانی +! تصاویر زلزله

همه ایرانیان در سوگ هموطنان آذربایجانی +! تصاویر زلزله

همه ایرانیان در سوگ هموطنان آذربایجانی +! تصاویر زلزله

همه ایرانیان در سوگ هموطنان آذربایجانی +! تصاویر زلزله

همه ایرانیان در سوگ هموطنان آذربایجانی +! تصاویر زلزله


همه ایرانیان در سوگ هموطنان آذربایجانی +! تصاویر زلزله


همه ایرانیان در سوگ هموطنان آذربایجانی +! تصاویر زلزله

همه ایرانیان در سوگ هموطنان آذربایجانی +! تصاویر زلزله

همه ایرانیان در سوگ هموطنان آذربایجانی +! تصاویر زلزله


همه ایرانیان در سوگ هموطنان آذربایجانی +! تصاویر زلزله


همه ایرانیان در سوگ هموطنان آذربایجانی +! تصاویر زلزله


همه ایرانیان در سوگ هموطنان آذربایجانی +! تصاویر زلزله

همه ایرانیان در سوگ هموطنان آذربایجانی +! تصاویر زلزله

همه ایرانیان در سوگ هموطنان آذربایجانی +! تصاویر زلزله

همه ایرانیان در سوگ هموطنان آذربایجانی +! تصاویر زلزله
 
 
 

تبلیغات