تبلیغات

تبلیغات

جوگیر شدن و نتیجه تلخ آن ! ( تصویر متحرک )

جوگیر شدن و  نتیجه تلخ آن ! ( تصویر متحرک )
نتیجه در نظر نگرفتن عمق استخر و نتیجه بسیار تلخ برای فرد جوگیر این است که در تصویر زیر مشاهده میکنید.
لطفا تا لود کامل تصویر منتظر بمانید
 
 
 
 

تبلیغات